W dniach 22-23 lutego 2024 roku w Mielcu odbędzie się XLVII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Organizatorem Konkursu jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, zaś patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji. W tym roku gospodarzami Olimpiady,  po raz pierwszy w jej blisko pięćdziesięcioletniej historii, będą wspólnie mieleckie szkoły ponadpodstawowe: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Uczestnicy zmagać się będą w sześciu grupach tematycznych: elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej, informatycznej, teleinformatycznej i automatycznej. Do Mielca przyjedzie 16 najlepszych uczniów w kraju, wyłonionych w każdej kategorii na II etapie, który odbył się 2 lutego w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Następnie, 22 lutego uczestnicy konkursu przystąpią do części praktycznej zmagań, zaś drugiego dnia odbędzie się część finałowa. Zarówno uroczyste otwarcie Olimpiady, jak i wręczenie nagród odbędzie się w auli Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu. Na laureatów i finalistów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Powiat Mielecki oraz licznych sponsorów – mieleckie firmy, które dzięki staraniom dyrektorów od lat wspierają działalność szkół zawodowych z naszego powiatu. Oprócz tego zajęcie wysokiego miejsca gwarantuje wstęp na studia wyższe na większości uczelni technicznych w kraju, z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

    

 

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem oowee.agh.edu.pl oraz oowee.zstmielec.pl

          

Z okazji ustanowienia przez  Senat Rzeczpospolitej Polskiej roku 2024 -  Rokiem Czesława Miłosza – ZS im. prof. J. Groszkowskiego ogłasza dla uczniów szkoły  KONKURS NA PRZEKŁAD  INTERSEMIOTYCZNY wybranego utworu tego poety.

„Uznając zasługi Czesława Miłosza w kształtowaniu polskiej literatury, języka, niezależności intelektualnej i kulturowej otwartości, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia – w dwudziestą rocznicę śmierci poety – rok 2024 Rokiem Czesława Miłosza.”

 1. Koordynatorzy konkursu: Halina Bednarz, Lucyna Maryniak, biblioteka szkolna.
 2. Adresaci konkursu: uczniowie ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu,
 3. Cele konkursu :

- popularyzacja twórczości Czesława Miłosza,

-  kształcenie umiejętności „czytania” sensu  utworu poetyckiego, wyrabiania i rozwijania zdolności rozumienia utworu literackiego,

-  odczytywanie własnych, ukrytych  znaczeń metaforycznych i symbolicznych  utworów,

-  rozwijanie kreatywności, wyobraźni, fantazji.

Przekład intersemiotyczny to nic innego, jak przełożenie utworu na język obrazu, twórcze wyobrażenie ulubionego lub  zakorzenionego w tradycji, kulturze narodowej dowolnego utworu Czesława Miłosza.

Aby móc dokonać takiego przekładu można odwołać się do konwencji realistycznej, symbolicznej lub artystycznej.

 1. Organizatorzy oczekują projektów plastycznych – np. plakat, rysunek, komiks… ( format dowolny, forma płaska, technika dowolna), bądź projektów komputerowych wykonanych dowolną techniką graficzną.
 2. Każdą pracę należy opisać metryczką zawierającą imię i nazwisko wykonawcy, klasę oraz tytuł i autora utworu, który podlega przekładowi intersemiotycznemu.
 3. Kryteria oceny prac: samodzielność, pomysłowość, oryginalność, walory artystyczne pracy.
 4. Termin składania prac: od momentu ogłoszenia konkursu do 15.03.2024r. Prace można składać w bibliotece szkolnej lub u Haliny Bednarz i Lucyny Maryniak, koordynatorek konkursu.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Biesiady Humanistycznej zorganizowanej z okazji Roku Czesława Miłosza. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody.

 

Zapraszamy uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Mieleckiego do udziału w V edycji Międzyszkolnego Konkursu Literackiego pod hasłem "Siła przyjaźni"

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu we współpracy z Mielecką Grupą Literacką „SŁOWO”

Termin przyjmowania prac - 15marca 2024r.

Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu.

         

Regulamin

Karta zgłoszenia

 

                

  

Organizatorzy konkursu:

Małgorzata Byrska, Iwona Żola, Bartosz Dulik – nauczyciele Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu.

Adresaci konkursu:

Uczniowie Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu

 

Terminy konkursu:

 • Zgłoszenie do konkursu odbywa się na podstawie złożenia pracy konkursowej u organizatorów.
 • Termin składania prac konkursowych mija z dniem 08.12.2023r.

Cele konkursu:

 • Rozbudzanie zainteresowania uczniów kulturą antyczną i językiem łacińskim.
 • Propagowanie ponadczasowego wymiaru sentencji łacińskich.
 • Uwrażliwianie na wagę przekazu słownego.
 • Pobudzanie aktywności twórczej słuchaczy – zarówno w warstwie językowej, jak i graficznej.
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Uczestnicy konkursu wykonują plakat, który ma zawierać tekst sentencji łacińskiej w języku oryginału wraz z tłumaczeniem na język polski, a w miarę możliwości jej także źródło.
 • Uczestnicy przygotowują wybrany przez siebie napis w dowolnej technice (prace wykonane
  w technice cyfrowej muszą zostać wydrukowane).
 • Napis po łacinie musi być w miarę duży, aby był czytelny z odległości.
 • Na pracy należy umieścić również tłumaczenie, znaczenie i źródło cytatu (mniejsza czcionka),
  a na jej odwrocie imię nazwisko i klasę uczestnika
 • Gotową pracę należy złożyć do p. Małgorzaty Byrskiej do 08.12.2023 r.

 

Kryteria oceny:

 • dobór cytatu do wieku uczestnika,
 • możliwość wykorzystania w przestrzeni szkoły,
 • zgodność pracy konkursowej z tematem konkursu,
 • praca jednostronna, w formacie minimum A-4,
 • technika dowolna
 • estetyka wykonania pracy,
 • oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia,
 • konkurs nie obejmuje prac przestrzennych,
 • praca samodzielna, która nie była do tej pory publikowana i nie brała udziału w innym konkursie, 
 • złożone prace oceni Komisja powołana przez Organizatora konkursu.

 

Nagrody:

 • Komisja konkursowa wybierze najlepsze prace,
 • Uczniowie, których prace zajmą miejsca na podium otrzymają nagrody, a wyróżnione prace zostaną umieszczone na gazetce ściennej w sali nr 9. Prace będą również opublikowane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu.

Postanowienia końcowe:

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub przedłużenia konkursu  w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych,
 • przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu,
 • wszelkie dodatkowe koszty związane z konkursem, np.: zużyte materiały plastyczne pokrywa uczestnik,
 • złożone prace przechodzą na własność Organizatora konkursu,
 • udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych za wykorzystanie prac na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności: druku  w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach oraz zgodą na ich publiczne wykorzystanie,
 • uczestnikom konkursu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu korzystania przez Organizatora
 • z przekazanych prac,
 • uczestnicy konkursu lub ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności wynikających z prawa autorskiego,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie zgłoszeń zawierających prace uprzednio publikowane, biorące udział w innych konkursach oraz te, które mogą naruszać prawa autorskie osób trzecich.
   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

Programy unijne  

 

Praktyki zagraniczne FERS

***************************

 

   

Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WCR w Mielcu

   
Copyright © 2024 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.