1. Elektromechanik pojazdów samochodowych - to osoba, która posiada wiadomości z budowy i obsługi pojazdów, wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, na bieżąco aktualizująca swoje wiadomości i zdobywająca nowe umiejętności. Dynamiczny wzrost liczby pojazdów na drogach wymusza na gospodarce zwiększenie ilości specjalistów, którzy wykonując rzetelnie swoje zadania zawodowe zaspokoją zapotrzebowanie na usługi w branży motoryzacyjnej. 

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

  • Kwalifikacja M12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

3. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • sprawdzania stanu technicznego instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych,
 • wykonywania montażu i demontażu instalacji elektrycznych samochodów,
 • przeprowadzania konserwacji i przeglądów okresowych wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych,
 • lokalizować i usuwać uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych

4. Elektromechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach naprawy pojazdów samochodowych,
 • stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych,
 • autoryzowanych stacjach obsługi samochodów,
 • zakładach w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części,
 • placówkach handlowych

1. Technik teleinformatyk to zawód przyszłości, przeznaczony dla ludzi, którzy chcieliby świadczyć usługi z zakresu telekomunikacji i informatyki ukierunkowane na projektowanie, konfigurowanie i zarządzanie pracą sieci komputerowych, eksploatację urządzeń i usług sieciowych oraz transmisję danych w sieciach. W ramach kształcenia w tym profilu zdobędziesz również wiedzę z zakresu elektroniki, przetwarzania sygnałów, techniki światłowodowej, łączy radiowych i satelitarnych, systemów telekomunikacyjnych oraz protokołów sieciowych.

2. Informacja dodatkowe

W ramach kształcenia zawodowego realizowana jest innowacja pedagogiczna- Zaawansowana grafika komputerowa. Uczniowie uczestniczą przez cały cykl nauki w zajęciach w wymiarze jednej godziny tygodniowo poszerzając swoją wiedzę zawodową o tworzenie i obróbkę grafiki wektorowej, rastrowej oraz animowaną grafikę wektorową.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 1. Kwalifikacja 1:

EE.10 – Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych.

 1. Kwalifikacja 2:

EE.11 – Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi.

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik teleinformatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  1. projektowania i wykonywania lokalnej sieci komputerowej,
  2. konfigurowania urządzeń sieciowych,
  3. administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi,
  4. uruchamiania i utrzymania systemów komputerowych, urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych i urządzeń abonenckich sieci komutacyjnych,
  5. montowania i eksploatowania systemów transmisyjnych,
  6. instalowania i eksploatowania sieci komutacyjnych,
  7. administrowania sieciami teleinformatycznymi.

5. Technik teleinformatyk znajdzie zatrudnienie w:

  1. we wszystkich przedsiębiorstwach o rozbudowanej infrastrukturze teleinformatycznej,
  2. firmach handlowych zajmujących się montażem i sprzedażą komputerów,
  3. firmach serwisujących telefony komórkowe,
  4. jednostkach administracji państwowej wykorzystujących własne zasoby teleinformatyczne,
  5. firmach świadczących usługi teleinformatyczne na rzecz innych podmiotów,
  6. wszelkich jednostkach wymagających zatrudnienia administratorów infrastruktury teleinformatycznej,
  7. firmach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań sieciowych i telekomunikacyjnych.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Nasza Szkoła wyposażona jest w niezbędne pracownie komputerowe, pracownię teleinformatyczną oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, co gwarantuje, że absolwent będzie dobrze przygotowany zarówno do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, jak i do przyszłej pracy.

 

1. Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

2. Informacje dodatkowe

Innowacja pedagogiczna: wojskowa klasa mundurowa

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1:

EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Kwalifikacja 2:

EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. instalowania, konserwowania, użytkowania i naprawy urządzeń elektronicznych,
 2. serwisu urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych,
 3. przeprowadzania kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji urządzeń elektronicznych,
 4. organizacji pracy w zakładach wytwórczych i naprawczych,
 5. działalności w placówkach badawczo-rozwojowych, oraz w innych jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne.

5. Technik elektronik znajdzie zatrudnienie w:

 1. zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych,
 2. warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki,
 3. firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku,
 4. firmach wykonujących instalacje alarmowe, systemy kontroli dostępu oraz monitoring,
 5. firmach zajmujących się wdrażaniem, montażem i uruchamianiem systemów elektronicznej automatyki przemysłowej,
 6. specjalistycznych placówkach handlowych.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Pracownie specjalistyczne są jednym z najważniejszych ogniw w procesie dydaktycznym dla tego zawodu – pozwalają na sprawdzenie wiadomości teoretycznych zdobytych na przedmiotach zawodowych.  Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach, co pozwala na dokładne zapoznanie się z badanymi urządzeniami i sprzętem pomiarowym będącym w dyspozycji poszczególnych pracowni. W naszej szkole uczniowie technikum elektronicznego w ciągu całego cyklu kształcenia uczą się na trzech pracowniach:

 1. Pracownia podstaw elektrotechniki i elektroniki
 2. Pracownia montażu układów i instalacji urządzeń elektronicznych
 3. Pracownia eksploatacji urządzeń elektronicznych.

 

1. Fryzjer to zawód dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy są pomysłowi kreatywni, cenią sobie niezależność, mają poczucie piękna i estetyki. W ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu od lat kształcimy specjalistów w tej profesji.   Podejmując naukę uczniowie staną się niezwykle konkurencyjni na dzisiejszym coraz trudniejszym rynku pracy. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej a co za tym idzie poszerzenie rynku pracy otwiera wspaniałe możliwości przed osobami uczącymi się zawodu fryzjera. Kształcenie praktyczne może odbywać się w zakładach lub salonach fryzjerskich. Na zajęciach praktycznych nasi uczniowie odkrywają swoje talenty, zdobywają  wiedzę, a także, co najważniejsze, rozwijają umiejętności nie tylko w zakresie fryzjerstwa.. 

2. Informacja dodatkowe:

Ukończone kursy, szkolenia i warsztaty z zakresu:  indywidualnie do potrzeb ucznia

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy 514101

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 514101

Numer standardu 98/cz

Nauka trwa 3 lata

Po ukończeniu szkoły uczniowie przystępują do egzaminu czeladniczego potwierdzającego kwalifikację „Wykonywanie zabiegów fryzjerskich”.

Program nauczania obejmuje:

 • przedmioty ogólnokształcące zgodne z programem nauczania w szkole zasadniczej,
 • przedmioty zawodowe związane z technikami i technologią fryzjerstwa, działalnością usługową we fryzjerstwie oraz językiem obcym zawodowym,
 • przedmioty zawodowe prowadzone są w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.
 • Uczniowie klas I cztery dni w tygodniu uczą się w szkole , a jeden dzień przebywają na zajęciach  praktycznych w zakładzie pracy,
 • W klasie II   trzy dni w tygodniu uczą się w szkole, a  dwa dni przebywają na zajęciach  praktycznych w zakładzie pracy,
 • W III klasie nauka w szkole trwa dwa dni, zajęcia praktyczne trzy dni .
 • Uczniowie szkoły zawodowej mogą być zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie indywidualnych umów o naukę zawodu i otrzymać status pracownika młodocianego.

4. Sylwetka absolwenta (co uzyskuje uczeń kończąc szkołę w danym zawodzie, dodatkowe uprawnienia, które może uzyskać w szkole)

To kierunek umożliwiający zdobycie pełnej wiedzy z dziedziny szeroko pojętego fryzjerstwa Absolwent kończący szkołę w zawodzie Fryzjer będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • dobieranie i  wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
 • wykonywanie zabiegów chemicznych włosów: koloryzacja, rozjaśnianie, trwała ondulacja, chemiczne prostowanie włosów, pasemka, balejaż itp.
 • stylizowanie fryzur
 • wykonywanie strzyżenia włosów
 • wykonywanie zagęszczania i przedłużania włosów różnymi metodami i technikami

Uczeń ma dostęp do następnych poziomów kształcenia - w przypadku uzyskania średniego wykształcenia i uzyskania świadectwa maturalnego, wydawanego po zdaniu egzaminu ma możliwość podjęcia nauki  w szkole wyższej, możliwość  uzyskania  dyplomu mistrzowskiego w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego dotyczy świadectwo lub dyplom mistrzowski, możliwość doskonalenia zawodowego w systemie kształcenia ustawicznego.

Osoba posiadająca Świadectwo czeladnicze może wystąpić do izby rzemieślniczej o wydanie Europass - Suplementu do Świadectwa czeladniczego.

5. Fryzjer znajdzie zatrudnienie w:

Absolwenci szkoły po uzyskaniu tytułu fryzjera czeladnika mogą podejmować pracę w zakładach fryzjerskich, perukarniach, charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, na planach filmowych. Mogą też prowadzić własny salon fryzjerski. Uzyskane uprawnienia fryzjerskie są honorowane poza granicami kraju w całej Unii Europejskiej

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Uzależniona jest od wyposażenia salonów, zakładów fryzjerskich w których uczeń odbywa praktykę zawodowa

1. Technik usług fryzjerskich to zawód dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy są pomysłowi kreatywni, cenią sobie niezależność, mają poczucie piękna i estetyki. W ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu od lat kształcimy specjalistów w tej profesji.   Podejmując naukę w naszej szkole staniecie się niezwykle konkurencyjni na dzisiejszym coraz trudniejszym rynku pracy. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej a co za tym idzie poszerzenie rynku pracy otwiera wspaniałe możliwości przed osobami uczącymi się zawodu fryzjera. Realizujemy język angielski jako język wiodący zaś drugi nauczany język to język niemiecki. Na zajęciach praktycznych, nasi uczniowie odkrywają swoje talenty, zdobywają  wiedzę, a także, co najważniejsze, rozwijają umiejętności nie tylko w zakresie fryzjerstwa, ale także kosmetyki pielęgnacyjnej i estetycznej. Młodzież uczy się wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, strzyżenia włosów, profesjonalnej stylizacji fryzur,  wykonywania zabiegów koloryzacji włosów. Oprócz tego, uczniowie korzystają z najnowocześniejszego na rynku fryzjerskim, oprogramowania i sprzętu komputerowego do badania struktury włosa oraz  wykonywania projektów fryzur. Mają możliwość  podnoszenia  swoich  kompetencji w zakresie sprzedaży i ekspozycji artykułów fryzjerskich.  Szkolą się, jak umiejętnie zarządzać zespołem oraz co bardzo ważne w zawodzie fryzjera,  podstaw komunikacji z klientem. A to wszystko pod okiem profesjonalistów i specjalistów w tej dziedzinie, bo warto uczyć się od najlepszych. 

2. Informacja dodatkowe:

Innowacja pedagogiczna „Kosmetyka pielęgnacyjna i estetyczna”

Ukończone kursy, szkolenia i warsztaty z zakresu:  Trychologia u fryzjera,  Koloryzacja włosów, Strzyżenia włosów damskich, Nowoczesne stylizacje włosów , Stylizacja i wizaż, Stylizacja Paznokci, Henna, Makijaż

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Nauka w Technikum Usług Fryzjerskich obejmuje dwie kwalifikacje tj.
         AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
- Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
- Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
- Zmiana koloru włosów
          A.26. Projektowanie fryzur
- Wykonywanie projektów fryzur
- Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji
- Możliwość podjęcia pracy zawodowej

4. Sylwetka absolwenta (co uzyskuje uczeń kończąc szkołę w danym zawodzie, dodatkowe uprawnienia, które może uzyskać w szkole)

To kierunek umożliwiający zdobycie pełnej wiedzy z dziedziny szeroko pojętego fryzjerstwa Absolwent kończący szkołę w zawodzie Technik usług fryzjerskich będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

- wykonywania zabiegów fryzjerskich: strzyżenia, koloryzacji, ondulacji i stylizacji włosów, pielęgnacji włosów, przedłużania i zagęszczania włosów

- doradztwo w zakresie doboru fryzury i stylizacji oraz projektowania fryzur

- wykonywanie analizy kolorystycznej i oraz wyglądu klienta

- wykonywanie rysunku i projektów fryzur

- sporządzenie portfolio fryzur

- doradztwo w zakresie doboru formy i stylizacji fryzury

- doradztwo w zakresie doboru preparatów fryzjerskich

- sprzedaż i eksponowania artykułów fryzjerskich

- zarządzanie zespołem i prowadzenia salonu fryzjerskiego

Technik usług fryzjerskich znajdzie zatrudnienie w renomowanych salonach fryzjerskich. Posiada również kwalifikacje niezbędne do otworzenia własnej działalności gospodarczej.

Nauka trwa 5 lat i obejmuje uzyskanie 2 kwalifikacji: wykonywanie zabiegów fryzjerskich

i projektowanie fryzur. Zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnej pracowni oraz podczas

praktyk zawodowych w salonach fryzjerskich. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje: świadectwo ukończenia technikum (druk MEN) , dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (po zdaniu egzaminu zawodowego) , świadectwo dojrzałości (po zdaniu egzaminu maturalnego)

5. Technik usług fryzjerskich znajdzie zatrudnienie w:

Z zatrudnieniem  nie ma kłopotu. Rynek usług fryzjerskich jest od lat ustabilizowany i zapotrzebowanie jest stałe. Technik usług fryzjerskich znajdzie zatrudnienie w renomowanych Salonach Fryzjerskich  czy też Fryzjersko - Kosmetycznych. Posiada również kwalifikacje niezbędne do otworzenia własnej działalności gospodarczej lub kontynuowania nauki na studiach wyższych, a także miejsca, gdzie potrzebny jest stylista czyli teatry, telewizja, studia fotograficzne.
W zawodzie niezbędna jest wrażliwość estetyczna, precyzja i poczucie odpowiedzialności w pracy, wysoka kultura osobista, spostrzegawczość, podzielność uwagi, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, dobra kondycja fizyczna, sprawność manualna do wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich i kosmetycznych.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich posiada pracownię fryzjerską, wyposażoną w 7 stanowisk fryzjerskich, sprzęt fryzjerski, aparaty, narzędzia, przybory i akcesoria fryzjerskie, stanowisko komputerowe, bieliznę, tv

1. Technik hotelarstwa to zawód przyszłości, który zapewni pracę w Polsce i w państwach Unii Europejskiej. W ostatnich latach obserwuje się wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, podróże, organizację czasu wolnego, pośrednictwa między kulturą, turystyką i biznesem a także wzrost zainteresowań społecznych  agroturystyką w Polsce i innych krajach UE.

2. Informacje dodatkowe - nowość - innowacja pedagogiczna - Barmaństwo.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji.

Kwalifikacja 2: T.12.Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

4. Sylwetka absolwenta absolwent po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskuje tytuł technika hotelarstwa i jest przygotowany do wykonywania czynności zawodowych w zakresie :

a) planowania, organizowania, koordynowania oraz wykonywania usług hotelarskich w obiektach noclegowych,
b) przyjmowania i kompleksowej obsługi gości w trakcie pobytu,
c) wykwaterowania i rozliczania kosztów pobytu gości,
d) obsługiwania gości VIP, CIP, niepełnosprawnych,
e) organizowania usług dodatkowych (konferencyjnych, rekreacyjno-sportowych, wellness i SPA,
f) prowadzenia korespondencji z odbiorcami usług hotelarskich,
g) obsługiwania sprzętu biurowego i korzystania z komputerowych programów użytkowych,
h) promowania i reklamy usług hotelarskich,
i) prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej obiektu hotelarskiego,
j) obliczania wskaźników wykorzystania bazy hotelowej i opłacalności prowadzenia działalności,
k) utrzymania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim,
l) przygotowania i podawania posiłków.
m) posługiwania się językiem obcym.

5. Technik hotelarstwa znajdzie zatrudnienie:

a) w obiektach bazy noclegowej takich jak:

- zakłady hotelarskie i uzdrowiskowe,

- ośrodki wypoczynkowe,

- pensjonaty i hostele,

- zajazdy i schroniska,

- kwatery prywatne,

b) we współczesnej bazie ruchomej:

- promowej,

- żeglugowej,

- kolejowej,

- lotniczej,

c) a także może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych i gastronomicznych.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia - zajęcia odbywają sie w klasopracowni hotelarskiej i gastronomicznej w ZS im prof. J. Groszkowskiego, a także na praktykach zawodowych.

W kształceniu technika hotelarstwa przewiduje się trzy praktyki zawodowe :

pierwsza- w części gastronomicznej zakładu hotelarskiego,

druga - w części recepcyjnej i administracyjno-gospodarczej,

trzecia - w części mieszkalnej.

Praktyka zawodowa odbywa się w hotelach, motelach, pensjonatach, domach wczasowych, możliwe również praktyki zagraniczne.

 

 

   

Maturzysto !  

egzamin dojrzałości już za . . . 140 dni
   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2019 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm