Reprezentanci stanowisk umocowanych konstytucyjnie, przedstawiciele administracji rządowej, członkowie sejmiku wojewódzkiego, władze powiatowe i miejskie, dostojnicy kościoła katolickiego, zwierzchnicy lokalnych instytucji państwowych, reprezentanci świata nauki i kultury, absolwenci oraz dziesiątki przybyłych gości – w tak zacnym gronie Zespół Szkół świętował jubileusz 100-lecia gmachu oraz 45-lecie Technikum Elektrycznego.

 

Pamięciowa podróż „elektryka”

Mało kto pamięta, że przygotowania do obchodów rozpoczęły się z niemal trzyletnim wyprzedzeniem. Już w 2009 roku Dyrektor ZS Zbigniew Witek powołał Komitet Organizacyjny, w skład którego weszli przedstawiciele Grona Pedagogicznego reprezentujący wszystkie komisje przedmiotowe. Na spotkaniach pojawiali się również dawni pracownicy
i mieleccy badacze historii. W trakcie dyskusji wykuwano kształt nadchodzącego święta, przydzielano obowiązki i projektowano treść publikacji. Jej pomysłodawcą był nauczyciel przedmiotów zawodowych Mariusz Wojciechowski.

Pokłosiem wspólnych działań były dziesiątki unikatowych materiałów dokumentujących stuletnią przeszłość budynku oraz działających w nim szkół. Dostarczali ich byli dyrektorzy, pedagodzy i absolwenci, swą wiedzą dzielili się także badacze regionu. Olbrzymią pracę wykonali nauczyciele „elektryka” skrupulatnie odnotowujący wszelkie wydarzenia obejmujące okres ostatnich kilkudziesięciu lat. Dołożono starań, aby nie pominąć żadnego faktu i żadnej osoby związanej z historią zabytkowego gmachu. Faktycznym dowodem benedyktyńskich nieraz wysiłków stała się obszerna, dwutomowa monografia licząca ponad 800 stron. Nazwiskami jej autorów są sygnowane poszczególne rozdziały książki.

            Tuż przed finałem

Równocześnie z korektą i drukiem publikacji ruszyły żmudne prace przygotowawcze. Dzięki wysiłkom Dyrekcji udało się pozyskać grono absolwentów, którzy ufundowali okazałą figurę Chrystusa Frasobliwego. Umiejscowiono ją przed główną fasadą budynku. Przygotowano artystyczną oprawę jubileuszu, której głównym punktem była uroczysta akademia, a także występ zespołu muzycznego złożonego z dawnych i obecnych uczniów szkoły. Ustalono ostateczną wersję scenariusza oraz ramowy program święta. W tym samym czasie zaprojektowano i wykonano medal pamiątkowy, opracowano treść i szatę graficzną zaproszeń, gromadzono i selekcjonowano materiały ikonograficzne przeznaczone na wystawę, dekorowano aulę i salę gimnastyczną, projektowano scenografię, zadbano o nagłośnienie i materiały multimedialne, redagowano pisma do sponsorów, darczyńców, patronów honorowych i medialnych. Na bieżąco uzupełniano listę osób zgłaszających chęć uczestnictwa w jubileuszu. Dla gości przygotowano poczęstunek, księgę pamiątkową, pomyślano też o pocztach sztandarowych, stoiskach z pamiątkami, miejscach parkingowych i specjalnych szatniach. Wyznaczono także uczniów biorących udział w obsłudze obchodów jubileuszu. W regionalnych mediach rozpoczęto szeroko zakrojoną akcję informacyjną.

Piątek, dwunastego…

…października rozpoczął się od wywieszenia biało-czerwonej flagi dekorującej szkolny maszt. Na kilkanaście minut przed godziną 9:00 parking zapełnił się samochodami. Przybyli goście, w odświętnym pochodzie prowadzonym przez poczty sztandarowe niemal wszystkich mieleckich szkół ponadgimnazjalnych, ruszyli do zabytkowej kaplicy św. Stanisława Kostki, gdzie została odprawiona Msza święta. W jej trakcie dokonano poświęcenia nowego sztandaru „elektryka”. Ze świątyni uroczystość przeniosła się pod figurę Chrystusa Frasobliwego poświęconą przez ks. Mariana Midurę – absolwenta Technikum Elektrycznego. Po ceremonii wszyscy udali się do odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej, aby wziąć udział w części oficjalnej.

Historia gmachu to historia ludzi

Zgodnie z przyjętym ceremoniałem rozpoczął ją gospodarz Zespołu Szkół, Dyrektor Zbigniew Witek. W wystąpieniu zaznaczył, że zabytkowy budynek był świadkiem, sceną i współuczestnikiem wielu przełomowych wydarzeń z narodowej przeszłości. Równocześnie podkreślił, że historia gmachu to nade wszystko historia ludzi związanych z jego stuletnim trwaniem. – Wiemy, że byli to ludzie odważni i bezkompromisowi, odpowiedzialni i mądrzy, a przy tym wrażliwi i pełni wyobraźni – ocenił Dyrektor. – Najważniejszym motorem ich działań stało się budowanie hierarchii i ładu opartego na edukacji i wychowaniu. Ich poczynania naznaczone są głęboką świadomością, że wzrastanie w nauce to warunek wszelkiego rozwoju. Na zakończenie Dyrektor Witek zwrócił się bezpośrednio do zebranych, mówiąc: wielu z Was jest nie tylko świadkami, ale i twórcami dziejowej ciągłości tej szkoły. Wasza obecność tu jest czytelnym dowodem, że miarą człowieka nie jest przynależność do społecznych racji, lecz wierność tradycji odziedziczonej po przodkach.

            Słowom obecnego gospodarza stuletniego gmachu przysłuchiwało się wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się między innymi: Senator RP Władysław Ortyl, Generał Zbigniew Szura (absolwent Technikum Elektrycznego), ks. dr Marian Midura, Podkarpacki Wicekurator Oświaty Antoni Wydro, Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Zdzisław Nowakowski i Jan Tarapata, Starosta Powiatu Mieleckiego, Andrzej Chrabąszcz, Przewodniczący Rady Powiatu, Henryk Niedbała, Wicestarosta Powiatu Mieleckiego, Andrzej Bryła, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Stanisław Tomza, Przewodniczący Rady Miasta, Jan Myśliwiec, Wiceprezydent Mielca Bogdan Bieniek, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Arkadiusz Gałkowski, Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania doc. dr Wacław Nelec, dostojnicy kościoła: ks. prałat Kazimierz Czesak, proboszcz parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, ks. Waldemar Ciosek, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego, ks. Janusz Kłęczek, proboszcz Bazyliki Mniejszej pw. św. Mateusza oraz ks. Stanisław Składzień proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej. Zacne grono gości uzupełnili także dyrektorzy mieleckich placówek dydaktycznych, szef mieleckiej staży pożarnej, emerytowani włodarze i pracownicy szkoły, prezesi lokalnych firm i instytucji, właściciele zakładów pracy, sponsorzy i darczyńcy. Na sali znaleźli się też absolwenci niemal wszystkich roczników.

            Honorowe wyróżnienia Starosty

            Po wystąpieniu Dyrektora ZS głos zabrał Pan Andrzej Chrabąszcz. Starosta Powiatu Mieleckiego, odniósł się do chlubnych tradycji budynku, mówiąc: – To jeden z najbardziej imponujących obiektów edukacyjnych w regionie. Wykształciło się w nim wielu absolwentów. Dziś niektórzy z nich odgrywają znaczące role w życiu społecznym, naukowym, sportowym, kulturalnym i gospodarczym, a także politycznym. Ich osiągnięcia rozsławiają imię szkoły.

Następnie Starosta uhonorował wyróżnieniami dziewięć zasłużonych osób. Wśród nich znaleźli się: Jan Gancarz – były dyrektor, wicedyrektor i długoletni nauczyciel ZS, Halina Gut-Wróbel – nauczycielka historycznego Liceum Pedagogicznego, Jan Kapinos – długoletni dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych (1974-1990), Anna Korpanty – długoletnia nauczycielka szkoły i znana działaczka społeczna, ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski – absolwent Technikum Elektrycznego, Tadeusz Łakomy – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych (1971-1974), ks. dr Marian Midura – duszpasterz Służb Celnych, Finansowych i Skarbowych, założyciel organizacji MIVA Polska, absolwent Technikum Elektrycznego, prof. dr hab. Stanisław Midura – matematyk, pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, absolwent Liceum Pedagogicznego. Wyróżnienie z rąk Starosty odebrał także Zbigniew Witek – obecny Dyrektor Zespołu Szkół.

Oceny i refleksje

Część oficjalną dopełniły przemówienia zaproszonych gości. Senator Władysław Ortyl odniósł się do archetypicznego motywu genius loci, mówiąc, że jeżeli coś jest dobrze zaplanowane, usytuowane, z dobrą misją i ideą, to przetrwa wieki. Stwierdził również: mam nadzieję, że dzięki entuzjazmowi osób zaangażowanych w funkcjonowanie i rozwój szkoły pozostanie ona istotnym elementem mieleckiego życia szkolnego. W podobnym tonie wypowiadał się również Podkarpacki Wicekurator Oświaty Antoni Wydro.

Głos zabrał również były nauczyciel szkoły, profesor oświaty, obecnie radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Zdzisław Nowakowski. To z jego inicjatywy ZS, od 1986 roku, nosi imię Janusza Groszkowskiego. Zwracając się do Grona Pedagogicznego, powiedział: wszystkim moim koleżankom i kolegom, z którymi współpracowałem przez 15 lat w tej szkole oraz nowym nauczycielom, życzę dalszej satysfakcji z pracy oraz wielu sukcesów pedagogicznych. Młodzieży natomiast życzę, by po latach z dumą powracała do tej pięknej szkoły i mogła powiedzieć, że dzięki doświadczeniu i nauce w niej zdobytej, osiągnęła wiele życiowych sukcesów.

Do życzeń przyłączył się też radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, absolwent Technikum Elektrycznego, Jan Tarapata: życzę, aby ta szkoła była przykładem dla wszystkich, by uczniowie tak chętnie do niej przychodzili jak my wówczas.

Niezwykle ciepły ton wspomnień pobrzmiewał w wypowiedziach byłych dyrektorów placówki: Jana Kapinosa i Tadeusza Łakomego. Wzruszenia nie ukrywała także nauczycielka języka rosyjskiego w Liceum Pedagogicznym, Halina Gut-Wróbel.

Ceremonię uświetniły listy gratulacyjne złożone na ręce Dyrektora ZS, a przesłane przez posłankę na Sejm RP Krystynę Skowrońską, posła na Sejm RP Krzysztofa Popiołka, posła na Sejm RP i przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PSL Jana Burego oraz posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Porębę.

Podsumowaniem części oficjalnej było wystąpienie Mariusza Wojciechowskiego, absolwenta Technikum Elektrycznego a obecnie nauczyciela ZS, w którym została zaprezentowana historia gmachu szkoły. Prowadzący uroczystość stwierdził: Teraźniejszy obraz Zespołu Szkół to efekt pracy wielu pokoleń. Ich wspólny wysiłek jest dowodem lokalnej samorządności, społecznego solidaryzmu oraz troski o przyszłość tysięcy młodych ludzi, którzy swe życie powinni budować na uniwersalnych wartościach dobra, piękna i prawdy.

Pieśń ujdzie cało

Silnym akcentem jubileuszu była uroczysta akademia przygotowana przez nauczycielki języka polskiego Halinę Bednarz i Lucynę Maryniak oraz anglistkę Lubomirę Trelę. Montaż słowno-muzyczny wyraźnie nawiązywał do ocalającej mocy sztuki, w której pamięć o wiekowej historii staje się częścią tożsamości młodych pokoleń. Stąd właśnie pomysł na udane połączenie klasycznego brzmienia z muzyką właściwą kulturze hip-hopowej. Partie wokalne przeplatano narracją wspomnieniową, a także fragmentami mowy wiązanej. Wśród utworów nieprzypadkowo pojawił się wiersz Adama Zagajewskiego, cenionego twórcy literatury wspomnieniowej. To właśnie on stwierdził, że pamięć przeszłości jest niezbędna w zrozumieniu teraźniejszości. Uczniowie biorący udział w akademii zostali pochwaleni przez znanego poetę i kompozytora, Jerzego Mamcarza, który wraz z małżonką przybył na obchody jubileuszu. Słynny bard należy bowiem do grona absolwentów Technikum Elektrycznego w Mielcu. Podczas akademii zaproszeni goście mogli obejrzeć prezentację multimedialną opracowaną przez Alicję Bednarczyk. W pracach nad scenografią uczestniczył wicedyrektor Marek Sypek oraz Elżbieta Bąk, Ewelina Jaroń-Miotła, Paweł Kolb, Alicja Rajchel, Teresa Szczepańska, Dorota Targosz i Iwona Żola. Za sprzęt nagłaśniający odpowiadał Robert Gancarczyk, zaś za rozlokowanie banerów instytucji medialnych Dariusz Dudek.

Prywatne retrospekcje

Wraz z zakończeniem akademii goście przenieśli się do auli, gdzie oficjalny ceremoniał został zastąpiony spotkaniem towarzyskim absolwentów. Był czas na rozmowy, refleksje, wspomnienia, pamiątkowe zdjęcia i zwiedzanie szkoły. Niektórzy odwiedzali pokój nauczycielski będący dawnym miejscem ich pracy, inni zaglądali do sal lekcyjnych, w których kiedyś upłynęła ich młodość, jeszcze inni spotykali się z Dyrekcją i kadrą nauczycielską. Były też momenty wzruszające: pani Barbara Kowalczuk odnalazła tablicę upamiętniającą kadrę pedagogów przesiedlonych w 1939 roku do Mielca z Poznańskiego. Wśród profesorów był także jej ojciec, Zbigniew Kaysiewicz, nauczyciel języka polskiego, łaciny i greki.

Dla wymagających przygotowano wystawę archiwalnych fotografii dokumentujących stuletnią historię gmachu i mieszczących się w nim szkół. Jej przygotowaniem zajęły się bibliotekarki Alicja Rajchel i Dorota Targosz. Obie panie odpowiadały również za sprzedaż monografii i okolicznościowych medali. Przy osobnym stoliku wpisywano się do Księgi Pamiątkowej ZS oraz odbierano okolicznościowe upominki. Za pracę tychże stoisk odpowiadał Dariusz Dudek. Nad całością czuwali Dyrektor Zbigniew Witek i Mariusz Wojciechowski.

Nie obyło się też bez poczęstunku przygotowanego przez absolwenta „Elektryka” pana Stanisława Koniecznego. W pracach aprowizacyjnych pomagały nauczycielki przedmiotów gastronomicznych Marta Pluta i Magdalena Winiarz. Niezwykle miłym akcentem była także wyborna oprawa muzyczna, którą zapewnił zespół złożony z dawnych uczniów szkoły. Artystów na uroczystości zaprosiła Zofia Fijałkowska. Kameralne spotkanie absolwentów skończyło się we wczesnych godzinach popołudniowych.

Patronat honorowy i patronat medialny

Chcąc zintegrować wokół jubileuszu jak największą liczbę osób dobrej woli oraz nadać imprezie odpowiedniej rangi, Dyrekcja szkoły zwróciła się do parlamentarzystów z prośbą o objęcie patronatu honorowego. Wolę jego objęcia wyraziła Pani Krystyna Skowrońska, posłanka na sejm RP VII kadencji, wieloletnia parlamentarzystka klubu PO.

Do prośby Dyrekcji przychylił się także Pan Władysław Ortyl, senator VI, VII i VIII kadencji, były wiceminister rozwoju regionalnego, członek Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości.

Z kolei patronat medialny przyjęło kilka instytucji reprezentujących radio, prasę
i media elektroniczne. Program jubileuszu oraz obszerne relacje z obchodów stulecia zamieścili: Polskie Radio Rzeszów, Tygodnik Regionalny Korso, Gazeta Hej Mielec oraz portale internetowe Hej Mielec i Czyliwiesz.pl.

Informacje na temat stulecia pojawiły się również na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mielcu.

Komitet Organizacyjny

Obchody jubileuszu były możliwe dzięki solidarnym wysiłkom Dyrekcji, wszystkich nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół. Znaczną część pracy wykonali również członkowie Komitetu Organizacyjnego. Należeli do niego: wicedyrektor Marek Sypek (koordynacja prac zespołu, scenografia, pozyskiwanie sponsorów, sprawy techniczne); wicedyrektor Jan Wójcik (kontakty z mediami – Rzeszów); Elżbieta Bąk (scenografia); Halina Bednarz (akademia, scenografia, korekta monografii); Alicja Bednarczyk (prezentacja multimedialna, szatnia, tablice informacyjne); Dariusz Dudek (patronat medialny i honorowy, informacje na stronę aktualności, program jubileuszu, scenariusz części oficjalnej, korekta monografii, informacje do mediów, szatnia, Księga Pamiątkowa ZS, pisma do sponsorów, korekta wybranych przemówień, precedencja, sprawozdanie z obchodów), Zofia Fijałkowska (zespół muzyczny); Robert Gancarczyk (nagłośnienie), Paweł Jajko (poczty sztandarowe); Ewelina Jaroń-Miotła (scenografia), Paweł Kolb (scenografia, obsługa parkingu), Lucyna Maryniak (akademia, scenografia, korekta monografii); Marta Pluta (poczęstunek); Alicja Rajchel (scenografia, wystawa fotograficzna, sprzedaż monografii i medali pamiątkowych), Wiesław Strycharz (korekta monografii); Teresa Szczepańska (scenografia); Dorota Targosz (scenografia, wystawa fotograficzna, sprzedaż monografii i medali pamiątkowych, projekt graficzny zaproszeń i monografii); Lubomira Trela (akademia); Magdalena Winiarz (poczęstunek); Mariusz Wojciechowski (monografia, medal pamiątkowy, program jubileuszu, scenariusz części oficjalnej, przemówienie, lista zaproszeń, prowadzenie uroczystości, koordynowanie prac zespołu, dokumentacja fotograficzna); Iwona Żola (scenografia, dokumentacja fotograficzna).

Za jakościową koordynację prac Komitetu Organizacyjnego, kontakty z przedstawicielami administracji samorządowej, reprezentowanie szkoły, listę zaproszeń, program jubileuszu, organizowanie spotkań informacyjnych, przyjmowanie sprawozdań z postępów prac, scenariusz części oficjalnej, przemówienie, monografię, medal pamiątkowy, pozyskiwanie sponsorów, reaktywację rzeźby Chrystusa Frasobliwego, precenencję oraz sprawny przebieg całej uroczystości odpowiadał Dyrektor naczelny ZS Zbigniew Witek.

Sponsorzy i darczyńcy

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół składają serdeczne podziękowania właścicielom zakładów pracy oraz prywatnym darczyńcom, których ofiarność pozwoliła na przeprowadzenie obchodów 100-lecia gmachu szkoły oraz 45-lecia Technikum Elektrycznego. Listę firm sponsorujących jubileusz wypełniają (w kolejności alfabetycznej): ATUT – sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów i akcesoriów budowlanych; AUTOCENTRUM MIELEC – hurtownia motoryzacyjna; BIBMOT – sprzedaż samochodów nowych i używanych, obsługa serwisowa i sprzedaż części zamiennych; BRUKPOL – producent kostki brukowej i galanterii betonowej; BUDOTERM – handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi; EKOBUD – handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi; ELEKTROCIEPŁOWNIA MIELEC – wytwórca i dostawca ciepła oraz energii elektrycznej; FIRMA ELEKTRYCZNA DZIAŁOWSCY – projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych, FIRMA TARAPATA – usługi z zakresu obróbki plastycznej metali; MTK SERWIS – autoryzowany dealer i serwisant samochodów marki Skoda; PIEKARNIA DUL – wyroby piekarskie, cukiernicze oraz garmażeryjne; PIEKARNIA I CUKIERNIA Ewa i Stanisław KONIECZNY – handel artykułami spożywczymi i przemysłowymi oraz usługi gastronomiczne; REG BENZ – autoryzowany punkt dealerski firmy OPEL, komis samochodów używanych, motel i restauracja; POLSKIE TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ”; TARGUM – sprzedaż opon samochodowych; XERIMA – sprzedaż materiałów biurowych, opakowań, sprzętu biurowego, mebli metalowych.

   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Maturzysto !  

egzamin dojrzałości już za . . . 41 dni
   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2019 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm