Harmonogram wejść i wyjść klas maturalnych do sal egzaminacyjnych - click

 

Organizacja i przebieg egzaminu maturalnego

  1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

  

1.1. [*]Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2. [*]Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3. [*]Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.4. [*][!]Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.5. [*][!]Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych

zdających.

1.6. [*]Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z

wodą.

1.7. [*]Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.  Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

1.8. [*] [!] Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły.

 

  1. Środki bezpieczeństwa osobistego

 

2.1. [*]Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. [*]Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).

2.3. [*][!]Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 2) wychodzi do toalety 3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.4. [*]Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet  po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

2.5. [*]Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać  z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

2.6. [*]W przypadku EM zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.  

 

  1. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

 

3.1. [*][!]W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego.

 

  1. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 

4.1. [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:

 1) przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację  o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych  sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej  w np. 15-, 20-minutowych odstępach)

2) wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały

3) wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale lub przedmioty  (w przypadku języków obcych)

4) wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin

4.2. [*]W przypadku EM, zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

 

4.3. [*] Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

 

5  Przypominamy:

 

  1. Każdy przychodzący na maturę powinien mieć własny długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) najlepiej mieć też zapasowe długopisy.
  2. Na poszczególne egzaminy z przedmiotów, na których wolno mieć przybory i materiały pomocnicze należy je ze sobą przynieść. Szkoła nie zapewnia żadnych tego typu przyborów. Słowniki i tablice z wybranymi wzorami na poszczególne przedmioty zabezpiecza szkoła.
  3. Kalkulator prosty to taki, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.
  4. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona do 29 maja 2020 r. Proszę przekazać tę informację na pocztę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie do sekretariatu 17 788 88 50/51.
  5. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.
  6. W pierwszym tygodniu czerwca 2020 r. maturzyści otrzymają informację dotyczącą, w której sali będą zdawać egzamin maturalny.
   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2020 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm