W Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu

 • 1. Organizator Konkursu
 1. Organizatorem SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO jest Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu
 • 2. Termin Konkursu

Ustala się termin konkursu na 23 marca 2018 roku o godz. 10:45

Zgłoszenia u A. Kusek-Pietryka lub L. Trela

 

 • 3. Cele Konkursu

Głównym celem Konkursu jest:

 1. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.
 2. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
 3. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia opanowania struktur leksykalno-gramatycznych w rywalizacji z uczniami innych klas Zespołu.
 4. Rozwijanie uzdolnień uczniów.
 5. Podniesienie samooceny uczniów.

 

 • 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie się do nauczyciela koordynującego konkurs w szkole w terminie, co najmniej cztery dni przed wyznaczoną datą Konkursu.
 2. Nie ustala się limitu uczniów reprezentujących poszczególne zespoły klasowe.
 3. Lista uczniów zgłoszonych do konkursu zostanie podana na tablicy ogłoszeń co najmniej dwa dni przed terminem Konkursu.
 4. Informacje o Konkursie będą dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.

 

 • 5. Forma i zakres Konkursu
 1. Test konkursowy składa się z zadań sprawdzających wyłącznie stopień opanowania struktur gramatyczno-leksykalnych na poziomie B1/B2

 

 • 6. Ogłoszenie wyników Konkursu
 1. Informacja o osobach nagrodzonych umieszczona zostanie na stronie internetowej Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.

 

 • 7. Przebieg konkursu.
 1. Konkurs składa się wyłącznie z jednego etapu.
 2. Konkurs trwa 45 minut.
 3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów identycznej liczby punktów, przyznaje się miejsca ex aequo.
 4. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu przejmuje Komisja Konkursowa.

 

 • 8. Nagrody
 1. Nagrody
 2. a) 2 pierwsze osoby, które uzyskają największą liczbę punktów otrzymają cząstkową ocenę celującą z j. angielskiego, dyplomy, drobne upominki
 3. b) 2 kolejne osoby- ocenę cząstkową bardzo dobrą z języka angielskiego, a także dyplomy, drobne upominki
   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Maturzysto !  

egzamin dojrzałości już za . . . 41 dni
   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2019 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm