Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WKU Mielec

 

Regulamin I Olimpiady Wiedzy Fryzjerskiej pod hasłem: ,,Najlepsza/y z przedmiotów fryzjerskich” w ZS prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w roku szkolnym 2020/2021. 

 

ORGANIZATORZY:
Organizatorem Olimpiady fryzjerskiej jest Zespół Szkół im prof. J. Groszkowskiego w Mielcu oraz nauczycielki fryzjerstwa: Teresa Szczepańska, Roczniak Marzena, Iwona Żola, Agnieszka Grzelak.

Olimpiada fryzjerska odbędzie się stacjonarnie w warunkach reżimu sanitarnego, dnia 09 czerwca 2021r (środa) o godz.8.00 – 9.00 (czas 60 min) w Sali 33 (Aula szkolna).

 

FORMA OLIMPIADY:

- test pisemny 40 zadań z kartą odpowiedzi.

- każde z 40-stu zadań testowych, posiada 4 odpowiedzi, wyłącznie z jedną poprawną odpowiedzią,

- uczestnik zaznacza tylko 1 odpowiedź w zadaniu

- ocena testu w systemie zero/jedynkowym (0/1)

 

  CELE OLIMPIADY:
- promocja kształcenia zawodowego na kierunku Fryzjer,

- wyłonienie najlepszych uczniów z wiedzy fryzjerskiej i otrzymanie tytułu ,,Najlepsza/y z przedmiotów fryzjerskich w r. szk. 2020/21”

- sprawdzenie wiedzy wśród uczniów fryzjerstwa z : pielęgnacji włosów, stylizacji, strzyżenia włosów, nietrwałego przekształcania włosów- ondulacji wodnej i żelazkowej,

- zaszczepienie zasad zdrowej rywalizacji;

- promowanie idei olimpiady, jako środka umożliwiającego uzewnętrznienie własnego potencjału,

- podniesienie poziomu kształcenia zawodowego i uzyskanie wyższych ocen końcoworocznych z przedmiotów fryzjerskich,

- motywowanie uczestników do podejmowania kreatywnych zadań,

- wymiana doświadczeń między uczestnikami Olimpiady.

 


 WARUNKI UCZESTNICTWA
-W olimpiadzie uczestniczą wszystkie uczennice i uczniowie Technikum Usług Fryzjerskich  i Szkoły Branżowej I stopnia,  ubiegający się o wyższą ocenę końcoworoczną z przedmiotów fryzjerskich.

- Dokumentacją Olimpiady, będzie samodzielnie napisany test z kartą odpowiedzi,

- Klucz poprawnych odpowiedzi.

- Każda próba korzystania z jakichkolwiek pomocy podczas pisania testu, dyskwalifikuje uczestnika z udziału w olimpiadzie, (test nie będzie podlegał ocenie)

- Uczestników olimpiady obowiązuje elegancki ubiór

 

 ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy pisemnej – 1 testu i 1 karty odpowiedzi.
 2. Uznane za prawidłowe odpowiedzi, w karcie odpowiedzi należy zaznaczyć krzyżykiem (tylko jedna odpowiedź prawidłowa z podanych czterech odpowiedzi),
 3. Błędy popełnione w karcie odpowiedzi należy zakreślić kółkiem i ponownie zaznaczyć poprawną odpowiedź krzyżykiem.
 4. Uczestnik olimpiady dysponuje własnym długopisem z wkładem czarnym lub niebieskim, który organizuje we własnym zakresie.
 5. Uczestnik olimpiady ze względu na pandemię dysponuje maseczką jednorazową na usta, którą posiada we własnym zakresie.
 6. Zgłoszenie się uczestnika do olimpiady jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że napisanie testu będzie samodzielne.
 7. Przystąpienie uczestników do olimpiady oznacza wyrażenie przez nich zgody na

wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszą olimpiadą.

 1. Uczestnicy olimpiady wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji olimpiady zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883. z późn. zm.).

 

KRYTERIA OCENIANIA:

 1. Punktacja: max 40 punktów, według kryteriów oceniania.
 2. I Miejsce – największa ilość zdobytych punktów.
 3. II, III Miejsce i Wyróżnienie w zależności od ilości zdobytych punktów.

 

 

NAGRODY 
Laureaci za zajęcie I, II, III miejsca, oraz Wyróżnienie - otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrektora Szkoły.

 KOMISJA KONKURSOWA:

Nad prawidłowością przebiegu Olimpiady czuwać będzie Jury

 • W skład komisji (Jury) wchodzi czterech nauczycieli uczących w ZS i Dyrektor ZS w Mielcu
 • Wyniki olimpiady ogłoszone będą po ocenie jury według klucza poprawnych odpowiedzi do trzech dni roboczych na tablicach ogłoszeń obok pokoju nauczycielskiego ZS i pracowni fryzjerskiej (sala 42), a także na stronie internetowej szkoły.
 • Do zadań Komisji należy w szczególności:
 • rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie.
 • wybór laureatów olimpiady na podstawie ilości zdobytych punktów wg kart odpowiedzi uczestników
 • W konkursie zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody rzeczowe
 • Jury przyzna główną nagrodę rzeczową za pracę , która uzyska od Jury najwyższą ilość punktów i dyplom ,,Najlepsza/y z przedmiotów fryzjerskich w r. szk.2020/2021”,
 • Nagrody oraz dyplomy dla laureatów zostaną przekazane w szkole 14.06. 2021r (w poniedziałek) w sali 49 o godz. 10.30 na długiej przerwie przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

 DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU KONKURSU

 1. Komisja Olimpiady ogłosi wyniki końcowe na podstawie protokołu z przebiegu olimpiady w dniu 14.06.2021 o godz.10.30 sala 49 (warsztaty ZS).

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunku uczestników oraz dyplomów i nagród niezależnie od zajętego przez uczestnika miejsca.

   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Jakość powietrza  

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2021 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.