Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WCR w Mielcu

 

Spis treści

ZARYS HISTORII ZESPOŁU SZKÓŁ W LATACH 1990-2011

 

            Niedługo po uroczystościach nadania szkole imienia, bo 2 marca 1990 roku, mgr Jan Kapinos złożył oficjalną rezygnację z funkcji Dyrektora Zespołu Szkół. Wraz z nim ze swoich funkcji zrezygnowali wicedyrektorzy Andrzej Pawelec i Władysław Rudolf.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które miało miejsce 1 września 1990 roku, wicedyrektor szkoły mgr inż. Jan Gancarz poinformował zebranych nauczycieli, że
o stanowisko Naczelnego Dyrektora ZSZ będą ubiegali się mgr Zbigniew Witek oraz mgr inż. Zdzisław Nowakowski. Rada Pedagogiczna wysłuchała wystąpień kandydatów,
w których zainteresowani przedstawili swoje programy działania w zakresie kształcenia. W głosowaniu zwyciężył mgr Zbigniew Witek, został dyrektorem naczelnym ZSZ i funkcję tą pełni do dzisiaj. Nowy Dyrektor cieszył się opinią doskonałego pedagoga i organizatora. Był także człowiekiem świetnie znającym problemy i potrzeby młodzieży, ponieważ przez kilka lat pełnił funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego.

Nie ulega wątpliwości, ze początek lat dziewięćdziesiątych był okresem bardzo trudnym nie tylko dla szkoły, ale przede wszystkim dla całego kraju. Nowy dyrektor, pracując w ciągle zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych, stanął przed wieloma wyzwaniami. W dobie przemian gospodarczych zachodzących w Polsce Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych mieli świadomość, że prawa rynku zaczęły obowiązywać również w oświacie. Dlatego rozpoczęto wprowadzanie wdrożeniowych programów nauczania. W Technikum Elektrycznym była to elektronika a w ZSZ – monter elektronik i elektromechanik pojazdów samochodowych. Rozwój przemysłu motoryzacyjnego wprowadzający nowe rozwiązania elektroniczne w samochodach wymagał kształcenia fachowców tego typu. Absolwenci nowych kierunków mogli
w związku z tym liczyć na ciekawą pracę. Ponadto, wspólnie z Wydziałem Elektroniki Politechniki Warszawskiej Zespół Szkół prowadził licealną klasę autorską o profilu informatyczno-technicznym. Od typowej klasy licealnej różniła się tym, że program zawierał poszerzoną wiedzę oraz problemów współczesnej techniki. Przygotowywał absolwentów do obsługi nowoczesnych jak na owe czasy urządzeń biurowych takich jak: elektroniczne centrale telefoniczne, faksy, telefaksy, kserokopiarki oraz sieci komputerowe. Trzeba zaznaczyć ze do klasy licealnej uczęszczała najzdolniejsza młodzież. Uczniowie liceum uzyskiwali najlepsze wyniki w nauce w całej szkole.

Prócz wielkich zmian w procesie dydaktycznym dyrekcja ZS zabiegała również
o poprawę warunków socjalno-bytowych szkoły. W 1992 roku, podczas obchodów osiemdziesiątej rocznicy powstania gmachu szkoły, które to swoją obecnością zaszczycili między innymi wiceminister Przemysłu Stanisław Padykuła oraz prezydent miasta Mielca Władysław Bieniek, dyrektor Zbigniew Witek skierował apel do wszystkich ludzi dobrej woli o ratowanie tego najstarszego i najpiękniejszego obiektu dydaktycznego w Mielcu. Wydano informator przedstawiający dzieje szkoły w latach 1912-1992, a pieniądze uzyskane z jego sprzedaży przeznaczono na remont placówki. W efekcie okazało się, że
w tak trudnych chwilach dla mieszkańców Mielca, nękanych bezrobociem, duch solidarności społecznej nie zaginął. W wyniku przeprowadzonej kwesty zebrano kwotę ok. 25 mln złotych, a dzięki osobistemu zaangażowaniu prezydenta Mielca – Władysława Bieńka i kierownika urzędu rejonowego – Leona Skiby, skierowano do robót publicznych na terenie szkoły 17 bezrobotnych. Remonty sal lekcyjnych oraz korytarzy rozpoczęto już w grudniu 1992 roku. Prace renowacyjno-budowlane prowadzone były również
w następnych latach. W 1997 roku wykonano remont kapitalny centralnego ogrzewania.
W 1998 roku położono nowy ciąg ciepłowniczy pomiędzy kotłownią a budynkiem szkolnym i dokonano wymiany pokrycia dachu na całym obiekcie. Ponadto, decyzją Kuratora Oświaty w Rzeszowie, szkoła wzbogaciła się o budynek przy ulicy Mickiewicza 17. Niestety jego stan techniczny był bardzo zły i wymagał kapitalnego remontu. Środki na remont budynku przekazało Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Prace remontowo-budowlane objęły szeroki zakres działań. Miedzy innymi wymieniono pokrycie dachu oraz niektóre elementy więźby. Dokonano ocieplenia budynku, ale co ważne, zachowując jego pierwotny kształt architektoniczny. Wyremontowano wnętrze budynku. Założono także instalacje CO, zmodernizowano kanalizację oraz zagospodarowano teren wokół obiektu, burząc stare, walące się garaże. We wrześniu 1998 roku budynek przy ul. Mickiewicza 17 został oddany do użytku jako filia szkoły. W nowooddanym obiekcie znajdowało się 6 sal lekcyjnych, duży sekretariat, a także szatnia i dwa sanitariaty. Odrębne pomieszczenie stanowiła kotłownia ze zautomatyzowanym kotłem gazowym częściowego dozoru. Fakt oddania do użytku nowej filii stał się dużym udogodnieniem dla młodzieży i pedagogów. Wcześniej, z uwagi na ogromną liczbę młodzieży, która nie mieściła się w gmachu głównym, zajęcia odbywały się w budynku filialnym usytuowanym na Osiedlu. Przemieszczanie się między dwoma budynkami Zespołu Szkół sprawiało wiele trudności.

25 lutego 2000 roku Zarząd Powiatu Mieleckiego podjął decyzję o zmianie nazwy szkoły na Centrum Kształcenia Ustawicznego im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Kadra kierownicza placówki nie zmieniła się: dyrektorem naczelnym pozostał mgr Zbigniew Witek, a jego zastępcami byli: mgr inż. Jan Gancarz oraz mgr inż. Jan Wójcik, który od 1 września 1997 roku na stanowisku wicedyrektora zastąpił mgr inż. Zdzisława Nowakowskiego. W dwa lata później na stanowisko trzeciego wicedyrektora CKU mianowany został mgr inż. Marek Sypek, pełniący wcześniej funkcję kierownika warsztatów szkolnych.

W skład zespołu wchodziło 5-letnie Technikum Elektryczne, 4-letnie Liceum Ogólnokształcące i Liceum Techniczne, 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz pierwsze klasy szkół ponad gimnazjalnych, tj. czteroletnie Technikum Elektryczne, trzyletnie Liceum Ogólnokształcące i Liceum Profilowane i dwuletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Szkoła prowadziła również kształcenie osób dorosłych w systemie eksternistycznym i zaocznym. CKU organizowało także różne kursy i szkolenia. Wymienić choćby można kursy języka angielskiego i niemieckiego w biznesie, kurs technik pisania
w programach WORD i EXEL, AUTO CAD w obsłudze, kurs na uprawienia SEP do 1 kv
i wiele innych SEP.

W roku 2004 po raz kolejny zmieniła się nazwa naszej szkoły. Utworzono Zespół Szkół im. prof. Janusz Groszkowskiego w Mielcu. W ramach nowego zespołu działały szkoły młodzieżowe oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego. Poza działalnością dydaktyczną innym zadaniem stojącym przed szkołą było ciągłe modernizowanie
i uzupełnianie istniejącej bazy kształceniowej oraz wykonanie kolejnych remontów budynku. W latach 1999-2010 wykonano wiele prac. Te najważniejsze przedstawiają się następująco: wymieniono stolarkę okienną w całym budynku szkoły, wykonano remont elewacji zewnętrznej budynku, przeprowadzono gruntowny remont szatyni szkolnej. Zmodernizowano również wejście główne. Wybudowano łącznik warsztatów szkolnych
z budynkiem głównym. Wykonano remont warsztatów szkolnych i zaadaptowano pomieszczenia warsztatowe na sale dydaktyczne. Położono nową nawierzchnię asfaltową na boisku szkolnym i drodze wjazdowej do szkoły. Dokonano wymiany całej stolarki wewnętrznej. Osuszono budynek metodą bezinwazyjną. Wykonano także termoizolację budynku szkoły i byłych warsztatów.

Bardzo dużym sukcesem był także fakt ciągłego wzbogacania szkoły w sprzęt dydaktyczny niezbędny w nowoczesnym kształceniu. W ramach tych działań oddano do użytku trzy pracownie komputerowe oraz pracownie gastronomiczną i fryzjerską. Oprócz tego zorganizowano i wyposażono w odpowiedni sprzęt pracownie mechatroniczną i teleinformatyczną.

Ważne miejsce w historii ZS im. prof. J. Groszkowskiego zajęła realizacja
i uczestnictwo w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nasza szkoła zrealizowała dwa projekty. Pierwszy nosił nazwę „Daj sobie szansę, my Ci pomożemy” i realizowany był w roku szkolnym 2008/2009. Jego autorami byli: dyrektor mgr Zbigniew Witek, nauczyciel języka polskiego mgr Dariusz Dudek oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych mgr inż. Mariusz Wojeciechowski. Najważniejszym zadaniem tego przedsięwzięcia było wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich. W ramach projektu nauczyciele uczący w naszej szkole prowadzili dodatkowe zajęcia edukacyjne z większości przedmiotów ogólnokształcących takich jak: geografia, biologia, j. angielski i niemiecki, matematyka, fizyka i chemia,. Zajęcia odbywały się poza godzinami lekcyjnymi. Uczniowie, którzy zdecydowali się na uczestnictwo w projekcie, otrzymali dodatkową pomoc dydaktyczną. Projekt „Daj sobie szansę, my Ci pomożemy” cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. W ramach zajęć uczniowie uzupełnili i poszerzyli swoją wiedzę z poszczególnych przedmiotów, a szkoła uzyskała wsparcie w postaci pomocy dydaktycznych. Wymienić tutaj należy, np. interaktywną tablicę wykorzystywaną w nauczaniu języków obcych oraz wysokiej jakości sprzęt RTV.

Drugi projekt zrealizowano w roku szkolnym 2009/2010. Nosił nazwę „Żeby im się chciało chcieć”. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i realizację tego przedsięwzięcia była mgr Małgorzata Lubieniecka. Głównym celem projektu było zapoznanie nauczycieli
z efektywnymi sposobami nauczania. W ramach projektu wszyscy nauczyciele naszej szkoły przeszli szereg szkoleń, które prowadzone były przez wysoko wykwalifikowanych trenerów z Warszawy. Szkolenia dotyczyły relacji, które pomagają w nauce, sposobów motywowania uczniów do nauki oraz oceniania kształtującego w praktyce. W związku
z projektem „Żeby im się chciało chcieć” dyrekcja ZS Groszkowskiego zdecydowała się na otwarcie w liceum ogólnokształcącym jednej klasy autorskiej, w której realizowano ocenianie kształtujące.

Na zakończenie trzeba wspomnieć, że obecnie w skład Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu wchodzi 4 letnie Technikum Elektryczne, które kształci w zawodach mechatronicznym, elektrycznym, elektronicznym, teleinformatycznym, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, energetyk, hotelarskim, usług fryzjerskich oraz organizacji usług gastronomicznych. Ponadto w zespole funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 kształcąca w zawodach elektrycznych, elektronicznych, mechatronicznych, samochodowych i fryzjerskich. Poza tym w ramach kształcenia ustawicznego w naszej placówce działają szkoły średnie dla dorosłych. Należą do nich Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – profil ogólny, Technikum dla Dorosłych – kształcące w zawodach technik elektryk i technik mechanik. Nasza placówka prowadzi także dwie szkoły policealne – Technik BHP i Technik Teleinformatyk.

Głównym problemem dyrekcji szkoły, którą kieruje mgr Zbigniew Witek jest zapewnienie godziwych warunków kształcenia ok. 1500 uczniom. Pomimo trudności, szkoła odnosi znaczące sukcesy pedagogiczne. Bez wątpienia najważniejszym jest fakt, że według trzynastego Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, który przygotowany został przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą”, ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu znalazł się na 166 miejscu w Polsce, na kilka tysięcy zgłoszonych szkół, co dało 14 miejsce na Podkarpaciu. Szkoły ponadgimnazjalne w rankingu ocenione były za pomocą kilku kryteriów. Należały do nich: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury oraz ocena szkoły przez kadrę akademicką. Serdeczne gratulacje i podziękowania należą się dyrekcji, nauczycielom, obecnym uczniom i absolwentom naszej szkoły, którzy zapracowali na ten sukces. Należy też dodać, że głównymi adresatami wyżej wymienionego rankingu są uczniowie najstarszych klas gimnazjów, którzy stają przed pierwszą ważną decyzją w swoim życiu, – jaką szkołę średnią wybrać? Ten wybór, ma ich doprowadzić do studiów i ułatwić zdobycie wymarzonego zawodu.

 

 

 

                                                        Opracował: Zbigniew Witek

                                                                                                             Leszek Łanucha

 

 

Bibliografia:

  1. Z. Nowakowski i R. Rojowski. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im Prof. Janusza Groszkowskiego. „80-Lecie gmachu 1912 – 1992” – Tradycje i współczesność gmachu szkoły – listopad – grudzień 1992,
  2. Kiryk F.- „Mielec studia i materiały z dziejów miasta i regionu” T.1-Mielec 1984.,T.2-Rzeszów 1988
  3. Kronika Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mielcu.
  4. Kronika zakładu. Sprawozdanie Dyrekcji C.K. Gimnazjum w Mielcu [R12] 1912/13
  5. Kronika Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Mielcu
  6. Kryczyński S: ScholaMielecensis 1526-1931. Sprawozdanie Państwowego Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego w Mielcu. R 19: 1930-31
  7. Maciaga M.: Gimnazjum mieleckie w dwudziestoleciu międzywojennym. W: 80 lat Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Konarskiego w Mielcu 1905–1985. Mielec 1986
  8. Materiały z archiwum Zespołu Szkół im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu
  9. Szkolnictwo zawodowe. W: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Prof. Janusza Groszkowskiego. Informator. Mielec 1986
  10. Tychanowicz A. Gimnazjum im. St. Konarskiego w latach okupacji hitlerowskiej i w Polsce Ludowej. W 80 lat Gimnazjum i Liceum im. St. Konarskiego w Mielcu 1905-1985. Mielec 1986
   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2023 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.