Czym się zajmuje pedagog szkolny?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej:

  • Rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych;
  • Określeniem form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
  • Organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
  • Podejmowaniem działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programów wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
  • Wspieraniem działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły;
  • Współpracą z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
  • Współdziałaniem z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie statutu szkoły lub prawa);
  • Planowaniem i koordynowaniem zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;
  • Działaniem na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Godziny pracy pedagogów szkolnych:

Ewelina Jaroń

Poniedziałek: 10.00 - 15.00

Wtorek: 9.00 - 13.00

Środa: 8.00 - 13.00

Czwartek: 8.00 - 12.00

Piątek: 8.00 - 12.00

Katarzyna Małecka

Poniedziałek: 14.00 - 16.00

Środa: 7.30 - 11.00

Piątek: 11.30 - 16.00

 

 

Tel: (17) 788 88 57

Przypominamy rodzicom i opiekunom prawnym dzieci i młodzieży o wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) podstawowych obowiązkach Rodziców w zakresie spełnienia przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego i nauki.

 

Rodzice dzieci w wieku od 7 lat do czasu ukończenia gimnazjum (obowiązek szkolny) zobowiązani są:

- zgłosić dziecko do szkoły,

- zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne,

- zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć,

- informować, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie, którego dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

 

Na wstępie pragnę parę słów nadmienić o sobie. Jestem dyplomowanym psychoterapeutą, trenerem treningu psychologicznego i psychologiem o specjalizacji m.in. kliniczno-wychowawczej dzieci i młodzieży.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy, w tym z osobami z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnymi, uzależnionymi czy o specjalnych potrzebach, ze względu na deficyty czy ograniczone możliwości. Stąd moja prośba- propozycja pomocy w obszarach, w których winien wkroczyć specjalista i wspomóc pracę wychowawczą pedagogów, nauczycieli czy samych rodziców.

Z przyjemnością służę swoją radą, wsparciem i profesjonalną pomocą. Ufam, że moja obecność w szkole pomoże w głębszym, pełniejszym zrozumieniu zaistniałych problemów, z jakimi spotykają się zarówno uczniowie, jak i grono pedagogiczne, rodzice, wychowawcy i… będzie skutkować szczęśliwym rozwiązaniem, czego sobie i Państwu życzę, pozdrawiam Aneta Ignatowicz-Płaneta

      W Zespole Szkół, 23 października br., został przeprowadzony program profilaktyczny KOREKTA. Jego głównym celem było zmniejszenie tendencji do ryzykownych zachowań  alkoholowych oraz identyfikacja ewentualnego problemu alkoholowego. W spotkaniu prowadzonym przez pracownika Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, pana Leszka Piaseckiego wzięło udział 60 uczniów z klas maturalnych. Inicjatorką imprezy była pani pedagog, Ewelina Jaroń-Miotła.

   Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Mielcu w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok  2013 organizuje konkurs związany z tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowany do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs zakończy się wyłonieniem laureatów oraz uroczystym wręczeniem cennych nagród w grudniu bieżącego roku w trakcie konferencji kończącej realizację programu Widzę, czuję, reaguję.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie. Uczniowie, którzy wyrażają chęć zgłoszenia, proszeni są o skontaktowanie się z panią Lucyną Maryniak – nauczycielem polonistą oraz panią Eweliną Jaroń – pedagogiem szkolnym. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

      Przypominamy wszystkim rodzicom i uczniom, którzy skorzystali ze złożenia wniosku WYPRAWKA SZKOLNA, iż w dniu 30.10.2013 roku w kasie Urzędu  Miasta w godzinach: 8.00-13.30 należy odebrać zwrot pieniędzy za zakup podręczników szkolnych (nowa podstawa programowa). Wnioskodawca  musi okazać dowód osobisty. Bliższych informacji udziela pedagog szkolny, pani Ewelina Jaroń-Miotła, tel. 17 788 88 57.

     W dniu 09.10.2013 roku odbędzie się w gabinecie pedagoga szkolnego dyżur psychologa z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Pani Danuty Rżany od godz. 8.30-12.00.

     Wszystkich rodziców, uczniów i nauczycieli zachęcamy do skorzystania z pomocy i porady psychologa.

   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2020 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm