Przypominamy rodzicom i opiekunom prawnym dzieci i młodzieży o wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) podstawowych obowiązkach Rodziców w zakresie spełnienia przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego i nauki.

 

Rodzice dzieci w wieku od 7 lat do czasu ukończenia gimnazjum (obowiązek szkolny) zobowiązani są:

- zgłosić dziecko do szkoły,

- zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne,

- zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć,

- informować, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie, którego dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

 

Rodzice młodzieży w wieku 16 - 18 lat (obowiązek nauki w szkole ponadgimnazjalnej), na żądanie prezydenta miasta, na terenie, którego dziecko mieszka, mają obowiązek poinformowania go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

 

Nauka jest obowiązkowa do 18 roku życia. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego i nauki określa ustawa o systemie oświaty. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia 18 roku życia (art. 15 ww. ustawy). Nadzór nad spełnianiem obowiązku szkolnego powierzono dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjów, wobec dzieci zamieszkałych w obwodach tych szkół.

Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej albo kształcenie (zdobywanie zawodu) w formach pozaszkolnych. Gmina sprawuje nad tym kontrolę, a jednocześnie prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 - 18 lat.

Niespełnianie obowiązku szkolnego bądź nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w wyniku, którego nakładana jest grzywna. Przez niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Grzywna nakładana może być wielokrotnie. Aktualnie jednorazowo grzywna nie może przekroczyć, dla osób fizycznych, kwoty 10 000 zł, a łączna kwota grzywien - 50 000 zł (art. 121 § 2 i § 3u stawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Oznacza to, że na ustawowego przedstawiciela dziecka, tj. rodziców lub prawnych opiekunów, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełniania ciążącego na nim obowiązku posyłania dziecka do szkoły (art.20 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela pracownik UM Wydziału Edukacji ul. Żeromskiego 23 (p. 30, tel. 17 788-85-76) Mosior Małgorzata, tel. 17 788 85 76, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH WRAZ Z DZIEĆMI DO PRACY ZA GRANICĘ

 

Jeżeli rodzice wyjechali wraz z dziećmi za granicę a posiadają zameldowanie na pobyt stały na terenie miasta Mielec, również podlegają kontroli obowiązku szkolnego i nauki.

Związku z tym niedopełnienie obowiązku powiadomienia dyrektora szkoły o realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (16-18 lat) podlegają tym samym sankcją, które wymienione są wyżej. W tej sytuacji rodzice, muszą wywiązać się ze swoich podstawowych obowiązków, określonych w przepisach prawa.

Rodzice dziecka 7-letniego, które podlega obowiązkowi przedszkolnemu/szkolnemu, a także rodzice dziecka w wieku od 7 do 16 lat, które podlega obowiązkowi szkolnemu, powinni:

1. powiadomić dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum (w obwodzie, którym dziecko mieszka) o wyjeździe i przewidywanym czasie pobytu za granicą oraz

2. uzyskać zgodę dyrektora na spełnianie przez dziecko obowiązku przedszkolnego lub szkolnego w innej formie (dziecko może np. uczęszczać na zajęcia w szkole w danym kraju).

3. przesłać informację do dyrektora szkoły o realizacji tego obowiązku

 

Z kolei rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, tj. dziecka w wieku od 16 do 18 lat, mają obowiązek powiadomić gminę (na terenie, której dziecko jest zameldowane na pobyt stały) o:

1. wyjeździe i przewidywanym czasie pobytu za granicą oraz

2. formie spełniania przez dziecko obowiązku nauki.

 

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY ZA GRANICĘ

 

Opieka nad dziećmi, gdy rodzice wyjeżdżają za granicę. W przypadku, gdy oboje rodzice wyjeżdżają za granicę, a nieletnie dziecko zostaje w kraju, konieczne jest zapewnienie mu opieki. Chodzi tu nie tylko o opiekę faktyczną, ale i prawną. Opieka prawna potrzebna jest także wówczas, gdy tylko jedno z rodziców sprawuje władzę rodzicielską nad dzieckiem i właśnie ten rodzic wyjeżdża na dłużej pozostawiając dziecko pod opieką innych osób. Rodzice jako prawni opiekunowie dziecka sprawują nad nim władzę rodzicielską. Tylko oni uprawnieni są do sprawowania zarządu osobą i majątkiem dziecka, podejmują decyzje dotyczące dziecka. Wszelkie istotne decyzje, takie jak nauka, leczenie, wyjazdy dziecka wymagają zgody obojga rodziców sprawujących władzę rodzicielską (albo rodzica sprawującego władzę). Decyzje te nie mogą być podejmowane przez osoby sprawujące faktyczną opiekę, a więc np. babcię, dziadka, rodzeństwo itp. Nie można skutecznie wyliczyć wszystkich spraw, które wymagają akceptacji rodziców. Istnieją także przypadki, w których tylko rodzice lub opiekunowie prawni dziecka powinni być informowani o stanie dziecka.

 

Dlatego tak ważne jest, aby przed wyjazdem za granicę uregulować kwestię opieki nad nieletnim dzieckiem pozostającym w Polsce. Samo powierzenie dziecka osobie z rodziny - babci, dziadkowi, dalszej rodzinie czy pełnoletniemu rodzeństwu, nie wystarcza. W każdej, bowiem sytuacji, w której  konieczne będzie szybkie podjęcie decyzji dotyczącej dziecka, osoba faktycznego opiekuna nie będzie mogła działać. Dotyczy to, np. wyrażenia zgody na zabieg medyczny, zapisanie dziecka do placówki oświatowej (szkoły, przedszkola), zmianę trybu nauki, wybór przedmiotów, zajęcia pozalekcyjne. Szkoła nie ma podstaw, aby osobie sprawującej faktyczną opiekę udzielać informacji o postępach w nauce czy problemach wychowawczych dziecka. Oczywiście szkoła często znając sytuację faktyczną dziecka udziela takich informacji np. babci sprawującej opiekę, jednak nie jest to właściwe postępowanie.

 

Opiekun faktyczny nie ma możliwości dochodzenia praw należnych dziecku i występowania w jego imieniu. Nie może np. domagać się alimentów od osób zobowiązanych, świadczeń z opieki społecznej, wydania dziecka od osoby nieupoważnionej.

 

Z tych powodów, zanim rodzice wyjadą za granicę powinni rozważyć zapewnienie opieki prawnej nad dzieckiem na czas swojej nieobecności. Ma to na celu ochronę praw dziecka, ale także uchronienie się od zarzutu porzucenia dziecka.

 

Przekazanie sprawowania opieki prawnej nad dzieckiem w drodze pełnomocnictwa notarialnego.

Rodzice (ewentualnie opiekunowie prawni) mogą upoważnić pełnoletnią osobę do sprawowania opieki prawnej nad ich małoletnim dzieckiem poprzez udzielenie jej pełnomocnictwa notarialnego. Pełnomocnictwo takie powinno wymieniać osoby (osobę), której rodzice powierzają sprawowanie opieki nad dzieckiem. Osoba opiekuna musi być pełnoletnia i posiadać zdolność do czynności prawnych. Opiekunem może być ktoś z rodziny, ale i osoba niespokrewniona z dzieckiem. Pełnomocnictwo może być ograniczone w czasie - np. określać, że wygasa po danym terminie, albo nieograniczone (np. na czas pobytu rodziców za granicą, bez daty końcowej). Pełnomocnik - opiekun może być uprawniony do wykonywania tylko części obowiązków i praw wobec dziecka. Pełnomocnictwo może stanowić, że do dokonania określonych czynności potrzebna jest zgoda rodziców. Przekazanie opieki nad dzieckiem w takiej formie nie powoduje utraty władzy rodzicielskiej przez rodziców. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane.  Odwołanie pełnomocnictwa powinno nastąpić przez oświadczenie woli oraz odebranie dokumentu pełnomocnictwa.

 Sądowe ustanowienie opieki prawnej nad dzieckiem.

 W sytuacji, gdy rodzice nie sprawują nad dzieckiem władzy rodzicielskiej, np. z powodu wyjazdu za granicę na dłuższy czas, istnieją podstawy do podjęcia przez sąd kroków zmierzających do ustanowienia dla dziecka opiekuna prawnego. Sąd rodzinny i opiekuńczy może działać z urzędu, o ile poweźmie wiadomość, że dobro dziecka jest zagrożone. Instytucje takie jak szkoła, szpital, opieka społeczna, mają obowiązek poinformować sąd rodzinny w razie podejrzenia, że zachodzą okoliczności wskazujące na zagrożenie interesów dziecka. Sąd może być także powiadamiany o braku sprawowania opieki nad dzieckiem przez inne osoby np. sąsiadów, czy członków dalszej rodziny dziecka, nauczycieli.

 

Sąd może zawiesić rodzicom sprawowanie władzy rodzicielskiej, jeśli nie mogą jej sprawować z powodu przemijającej przeszkody (czasowy wyjazd za granicę) i ustanowić dla dziecka opiekuna prawnego. Opiekunem prawnym może być osoba wskazana przez rodziców lub też osoba, która zdaniem sądu zapewni dziecku prawidłową opiekę i wychowanie.

Należy pamiętać, że wyjazd za granicę i pozostawienie dziecka u kogoś z rodziny, nie zwalnia rodziców z odpowiedzialności za wykonywanie obowiązku szkolnego przez ich syna czy córkę i może być potraktowane jako zaniedbanie obowiązków wobec dziecka.

Jeżeli nie zostaną dopełnione przed wyjazdem formalności związane z ustanowieniem opiekuna prawnego, to dziecko nie będzie mogło: 

- wyjechać na wycieczkę szkolną - tylko rodzice lub opiekun prawny może wyrazić zgodę na wyjazd małoletniego ucznia na wycieczkę, 

- brać udziału w zajęciach pozalekcyjnych, w zajęciach sportowych, konkursach, 

- korzystać z pomocy psychologiczno - pedagogicznej organizowanej na terenie szkoły i poradni psychologiczno - pedagogicznej,

- korzystać z opieki medycznej (udzielanie „innych świadczeń zdrowotnych" uzależniony jest od zgody przedstawiciela ustawowego, a gdy małoletni pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie z nim jest niemożliwe, wymagana jest zgoda sądu).

   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2020 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm