NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Po Szkole Podstawowej

 

Po Gimnazjum  

 

 

TECHNIKUM Nr 4 

5 letnie (70 pkt) w zawodach:

 

- technik elektronik

innowacja: profil wojskowy,

 

- technik elektryk 

innowacja: inteligentne instalacje domowe,

 

- technik mechatronik

innowacja: robotyka

              

- technik hotelarstwa

innowacja: catering

 

- technik teleinformatyk

innowacja: program CISCO Certified Network Associat,

 

- technik usług fryzjerskich  

innowacja: kosmetologia pielęgnacyjna i estetyczna

 

- technik automatyk

 

 

TECHNIKUM Nr 4 

4 letnie (70 pkt)  w zawodach:

 

- technik elektronik               

innowacja: profil wojskowy,

 

- technik elektryk 

innowacja: profil wojskowy,

 

- technik mechatronik

innowacja: robotyka  

            

- technik hotelarstwa

innowacja: catering

 

- technik teleinformatyk

innowacja: zaawansowana grafika komputerowa,

 

- technik usług fryzjerskich  

innowacja: kosmetologia pielęgnacyjna i estetyczna

 

- technik automatyk

 

 

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

4 – letnie (95 pkt)

 

oddział mistrzostwa sportowego

 

 

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

3 – letnie (95 pkt)

 

oddział mistrzostwa sportowego

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Nr 4 – 

3 – letnia (bez limitu pkt) w zawodach:

 

elektromechanik poj. samochodowych

fryzjer

elektryk

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Nr 4 – 

3 – letnia (bez limitu pkt) w zawodach:

 

elektromechanik poj. samochodowych

fryzjer

elektryk

 

 

We wszystkich typach szkół języki obce to j. angielski i j. niemiecki.

O przyjęciu do tych klas decydować będzie ilość punktów zdobytych podczas egzaminu  po gimnazjum lub po szkole podstawowej, punkty z czterech przedmiotów ze świadectwa i inne osiągnięcia, a w przypadku szkół zawodowych pozytywna decyzja lekarza medycyny pracy.

Przedmioty punktowane ze świadectwa to  język polski, matematyka  oraz dwa przedmioty z najwyższą oceną z wymienionych przedmiotów w poszczególnych zawodach (patrz szczegółowa ulotka z zawodami)

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie przyjmuje się wartość ocen:

- celujący 18 pkt
- bardzo dobry 17 pkt
- dobry 14 pkt
-
dostateczny 8 pkt
-
dopuszczający 2 pkt

- za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 pkt

- za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,

  w szczególności w formie wolontariatu 3 pkt

- za  szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły kandydat może uzyskać łącznie,
  co najwyżej 18 punktów.

W Branżowej Szkole I Stopnia w zawodzie elektryk szkoła zapewnia praktykę zawodową w warsztatach szkolnych przy naszej szkole. Praktyki w zawodzie fryzjer i elektromechanik poj. samochodowych szukajcie wraz z rodzicami w licznych zakładach pracy miasta Mielca lub regionie. Możecie również posiadać własną praktykę zawodową w zakładzie pracy, warsztacie rzemieślniczym, spółdzielni produkcyjnej, we wszystkich zawodach, w których kształci szkoła.          

Pamiętajcie jedynie o tym, że umowa zawarta z zakładem pracy, którą będziecie dostarczać do sekretariatu szkoły, musi być podpisana do 31 sierpnia 2019 r. i gwarantować Wam szkolenie w zawodzie przez okres 3 lat! Jest to niezwykle ważne, bowiem w przypadku utraty praktyki, Wasze dalsze kształcenie nie będzie możliwe.  

Termin składania elektronicznych podań do klas pierwszych po gimnazjum lub po szkole podstawowej (szkoły pierwszego wyboru w systemie rekrutacji elektronicznej):

13 maja 2019 r. – 19 czerwca 2019 r.

 

Do 10 lipca 2019 r. należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie: oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub po szkole podstawowej, 2 fotografii, karty zdrowia ucznia, kwestionariusza osobowego ucznia, kserokopii odpisu skróconego aktu urodzenia, w przypadku własnej praktyki zaświadczenie o praktyce z zakładu pracy.

Kandydaci do szkoły zasadniczej winni przed dostarczeniem świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej koniecznie sporządzić jego kserokopię.

Osoby przyjęte do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej muszą również spełniać wymagania zdrowotne określone dla danego kierunku kształcenia, potwierdzone specjalnym zaświadczeniem lekarza medycyny pracy.

Badania te, ze skierowaniem z naszej szkoły, wykonywane są bezpłatnie w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Salus” ul. Żeromskiego 17, 39-300 Mielec.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły

   

Galeria - "Elektryk"

 

Wybrane pomoce dydaktyczne wykorzystywane w trakcie kształcenia zawodowego uczniów naszej szkoły.

   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2020 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm