Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WKU Mielec

 

Spis treści

 

 

Czym jest projekt Comenius?

 

Comenius to program skierowany przede wszystkim do uczniów, nauczycieli i kadry szkolnej. Program umożliwia współpracę szkół z różnych krajów Unii Europejskiej nad zagadnieniem z określonej dziedziny .W praktyce uczestnicy przedsięwzięcia opracowują wspólnie rozwiązanie pewnego problemu lub wypracowują określony na samym początku produkt końcowy. Udział w projekcie to między innymi: szansa na nabycie konkretnych umiejętności, które będzie można wykorzystać w dalszym życiu, poznanie regionu szkoły partnerskiej, podniesienie stopnia znajomości języka obcego, nawiązanie nowych znajomości z ciekawymi ludźmi, w tym uczniami z zagranicy, a przede wszystkim okazja do przeżycia wielkiej przygody.

 

Od 1 września 2013 roku w Zespole Szkól im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu rozpoczęła się realizacja projektu w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerskie Projekty Szkół Program Comenius. Jest to edycja na lata 2013- 2015. W obecnym programie biorą udział 2 szkoły. Niemiec, oraz ZS im. prof. J. Groszkowskiego. Koordynatorem całego projektu jest szkoła z Loehne w Niemczech. Obecnie w szkołach partnerskich trwa akcja informacyjno- promocyjna.

               

 

Tytuł projektu: „ Zastosowanie systemu modułowego robota jako wsparcie naukowe dla uczniów, do uzyskania umiejętności upodmiotowienia życia i pracy w innych krajach europejskich „

 

 


 

Ogólne informacje o Programie Comenius

 

Historia udziału Polski w działaniach mających na celu podniesienie jakości europejskich systemów kształcenia, sięga końca lat 90. Decyzję o przystąpieniu do trzech wspólnotowych inicjatyw: programów Socrates, Leonardo da Vinci i „Młodzież dla Europy, polskie władze podjęły w 1998 roku. Druga faza ich realizacji przypadła na lata 2000-2006. Program Socrates (powołany na podstawie art. 149 i 150 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej, a w Polsce – na mocy decyzji Rady Stowarzyszeniowej od marca 1998 roku do grudnia 2006 roku) dawał możliwość europejskiej współpracy nauczycielom pracującym w różnych instytucjach edukacyjnych (od przedszkoli po wyższe uczelnie). Ponadto stwarzał nauczycielom, kadrze zarządzającej oraz studentom szansę podnoszenia kwalifikacji podczas zagranicznych wyjazdów i wizyt studyjnych. Program Leonardo da Vinci (utworzony przez Komisję Europejską w 1994 roku) dofinansowywał projekty i staże osobom związanym ze szkolnictwem zawodowym, natomiast beneficjentami programu „Młodzież dla Europy” byli młodzi ludzie w wieku 15-25 lat oraz działające na ich rzecz instytucje i organizacje pozarządowe. Doświadczenia z realizacji I i II edycji programów Socrates i Leonardo da Vinci oraz ocena stopnia wdrożenia Strategii Lizbońskiej, jaką otrzymała Komisja Europejska od zewnętrznych ewaluatorów, zdecydowały o połączeniu niezależnych od siebie inicjatyw w jeden, zintegrowany program. Kontynuacją programu Socrates I i Socrates II – wzbogaconą o program Leonardo da Vinci – stał się 31 grudnia 2006 roku program „Uczenie się przez całe życie” („Lifelong Learning Programme”). Decyzją nr 17/20/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 listopada 2006 roku program ten został ustanowiony na lata 2007-2013.

 

Realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, program sektorowy Comenius adresowany jest do nauczycieli i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich – zawodowych oraz ogólnokształcących. Zadaniem programu jest wspieranie projektów edukacyjnych angażujących placówki edukacyjne i lokalne społeczności (Partnerskie Projekty Szkół, Partnerskie Projekty Regio) oraz indywidualnych wyjazdów podnoszących kwalifikacje nauczycieli (Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej, Asystentura Comeniusa). Szczególne znaczenie ma tu jakość podejmowanych działań – Comenius pozwala na tworzenie i realizację innowacyjnych programów nauczania, wypróbowanie nowych metod pedagogicznych oraz popularyzację nowatorskich rozwiązań w obszarze zarządzania oświatą. Promuje naukę języków obcych i stosowanie nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych, a także równość szans edukacyjnych. Dzięki udziałowi w projektach Comeniusa nauczyciele i uczniowie rozwijają swoją wiedzę o różnorodności kultur i języków europejskich. Przygotowują się do roli aktywnych obywateli Wspólnoty Europejskiej: uczą się samodzielności, przedsiębiorczości, tolerancji, radzenia sobie w nowych, czasem trudnych sytuacjach, twórczego rozwiązywania problemów. Głównym celem operacyjnym programu jest zwiększenie liczby i jakości wyjazdów edukacyjnych (nazywanych przez Komisję Europejską „mobilnościami”) na terenie 27 krajów zjednoczonej Europy, krajów EFTA i EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), krajów zachodniobałkańskich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia, Chorwacja, FYROM), Szwajcarii (na zasadzie specjalnej umowy) oraz kraju kandydującego do UE – Turcji. W ten sposób wspólnymi działaniami oświatowymi ma być do końca 2013 roku objętych 3 miliony uczniów.

 

Polsce program Comenius cieszy się ogromną popularnością. Realizowane w jego ramach projekty to międzynarodowe przedsięwzięcia o bardzo zróżnicowanej skali i zasięgu. To zróżnicowanie, ale i wysoka jakość prowadzonych działań, wskazują na zmiany w sposobie postrzegania roli szkoły i nauczania na wszystkich poziomach edukacji. Dzięki uczestnictwu w programie szkoły i przedszkola otwierają się na świat, stają się ośrodkami życia społecznego i kulturalnego swojej gminy, powiatu czy dzielnicy.

 

                Partnerskie Projekty Szkół to projekty edukacyjne o wymiarze międzynarodowym. Mogą mieć bardzo zróżnicowaną tematykę (np.: nauka języków obcych; muzyka, potrawy i obyczaje mieszkańców Europy; historia danego regionu; nowe metody nauczania) i niemal dowolną liczbę partnerów – dwóch w przypadku projektów dwustronnych i ponad trzech w projektach wielostronnych. Partnerami są w tym przypadku szkoły, przedszkola i inne placówki edukacyjne z różnych krajów, które – w zależności od specyfiki projektu – otrzymują dotację na zagraniczne wyjazdy swoich podopiecznych i/lub pracowników oraz realizację innych działań zmierzających do podniesienia jakości edukacji, urozmaicenia programu nauczania czy wprowadzenia nowych metod pedagogicznych. Partnerskie Projekty Szkół to największa z akcji programu Comenius – w Polsce co roku w jej ramach Komisja Europejska finansuje około 500 projektów

 

Program Comenius jest skierowany do:

 

 • uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej;
 • szkół określonych przez państwa członkowskie;
 • nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół;
 • stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną;
 • osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie;
 • podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.

 

 


 

 

Zasady rekrutacji do projektu

 

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie
‘Kompetenzerwerb bei Schulern in Informations”

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół im prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w okresie od 01. 08. 2013 r. do 31. 07. 2015 r.
 1. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej przyznanych szkole w kwocie 20 000 Euro.
 2. Celem projektu jest rozwijanie wśród młodzieży i nauczycieli wiedzy o różnorodności kulturowej i językowej Europy oraz zrozumienia jej wartości; a także pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Nabycie przez uczestników projektu dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie projektowania robotów z klocków LEGO.
 3. Projekt przewiduje wymianę uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich.
 4. Językiem roboczym projektu jest język niemiecki i angielski.
 5. Projekt skierowany jest do uczniów klas III technikum, kierunek: technik mechatronik
 6. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

TEMATYKA PROJEKTU

 

Cele które powinny zostać zrealizowane w ramach projektu poprzez wspólne działania i zadania:

1. Rozwój, tworzenie i obustronna wymiana programów Software do sterowania systemów automatyki

2.  Gromadzenie i zestawienie informacji technicznych (wspólna strona Web/ wiki/ blog)

3.  Tworzenie i wymiana dokumentacji fotograficznej i video do projektu i poszczególnych etapów pracy

4.   Prezentacja wyników pracy w obszarze szkolnym w lokalnych mediach (gazety, radio, telewizja lokalna), szczególnie w czasie wspólnych wizyt

5.   Zwiedzanie kulturalnych i historycznych miejsc w Niemczech i Polsce (Berlin, Bergen-belsen, Kraków, Oświęcim)

6. Wizyta w zakładach produkcyjnych i centrach technologicznych w Niemczech i Polsce

 

Cele szczegółowe Programu Comenius:

 • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
 • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

 

Cele operacyjne Programu Comenius:

 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;
 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;
 • zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
 • wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;
 • wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
 • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

 

ZASADY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja rozpoczyna się 4 września 2013 roku i trwa do 30 listopada 2013r.
 2. Rodzice ucznia przystępującego do projektu wyrażają pisemną zgodę na udział ucznia w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami projektowymi.
 3. Uczeń składa deklarację przystąpienia do projektu i zgodę rodziców u koordynatora projektu.
 4. W szkole powołany jest zespół rekrutacyjny. Zespół liczy co najmniej 3 osoby i składa się z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora oraz co najmniej jednego nauczyciela realizującego zadania Projektu.
 5. Lista uczestników projektu zostaje podana do publicznej wiadomości.

 

                   Obowiązki UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

 1. Uczestnik zobowiązuje się:
 2. Przestrzegać regulaminu uczestnictwa w Projekcie.
 3. Regularnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach Projektu
 4. Terminowo wykonywać przydzielone w projekcie zadania.
 5. Pracować nad doskonaleniem znajomości języka niemieckiego i angielskiego.
 6. Zachowywać się kulturalnie, podporządkowywać się poleceniom nauczycieli i dbać o dobre imię szkoły.

 

Uprawnienia uczestników projektu

 

 1. Uczestnicy uprawnieni są do:
 2. Nieodpłatnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu.
 3. Udziału w wyjeździe do szkoły partnerskiej na zasadach określonych w „Regulaminie wyjazdu.”

 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

 

 1. Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji potwierdzonego podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i rezygnacji z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje sie do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zwrot kosztów podróży, zakwaterowania itp.).

 

SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

 1. Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów naruszających rażąco postanowienie niniejszego regulaminu.

 

Postanowienia końcowe

 1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
 2. W przypadkach spornych, nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu,a dotyczących udziału w projekcie decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.
 1. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora Projektu oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce „Comenius ”.

 

 

 

Regulamin uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych projektu
Projekt “Kompetenzerwerb bei Schulern In Informations”

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. W ramach realizacji projektu przewiduje się wyjazdy do szkoły partnerskiej w Niemczech August Griese Berufs College w Loehne oraz wizytę partnera zagranicznego w szkole.
 2. Ze względu na niewielką ilość uczniów, którzy mogą uczestniczyć w tych wyjazdach traktowane są one jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu.
 3. Wyjazdy są opłacone z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty transportu, ubezpieczenia, udziału w programie kulturowym, (ewentualnie koszty zakwaterowania w hotelu - w przypadku braku możliwości goszczenia przez partnera zagranicznego), uczeń zobowiązany jest jednak posiadać kieszonkowe na drobne wydatki nie pokrywane z grantu, w kwocie określonej każdorazowo przez koordynatora i podanej do wiadomości ucznia i jego rodziców przed wyjazdem.
 4. Kierownikiem wyjazdu jest koordynator projektu, a opiekę nad młodzieżą sprawuje przedstawiciel Dyrekcji i nauczyciel wskazany przez Dyrekcję szkoły, uczestniczący w realizacji projektu.

REKRUTACJA

 1. Przy kwalifikacji na wyjazd uwzględniane będą następujące kryteria:
 2. Liczba i jakość wykonywanych w trakcie Projektu zadań
 3. Frekwencja na zajęciach podczas, których realizuje się zadania projektowe
 4. Terminowość realizacji zadań i kreatywność podczas wykonywania zadań
 5. Stopień znajomości języka niemieckiego i angielskiego
 6. W szkole powołany jest zespół rekrutacyjny, który dokona rekrutacji uczniów biorących udział w wyjeździe. Zespół liczy co najmniej 3 osoby i składa się z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora oraz co najmniej jednego nauczyciela uczestniczącego w realizacji Projektu.
 1. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy ilość uczniów, którzy mogą wziąć udział w wyjeździe, utworzona zostanie grupa rezerwowa.
 1. Niemożność wyłonienia uczestników wyjazdu według określonych powyżej kryteriów spowoduje konieczność przeprowadzenia losowania.
 2. W przypadku rezygnacji ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu, do udziału w wyjeździe zostanie zaproszony uczeń z listy rezerwowej.
 3. Jeżeli uczeń zakwalifikowany na wyjazd do szkoły partnerskiej zrezygnuje z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje sie do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH

 

 1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców, karta ubezpieczenia zdrowotnego)
 3. Każdy uczestnik wyjazdu musi być do niego odpowiednio przygotowany (odpowiedni ubiór, obuwie, dokumenty, niezbędne zażywane przez siebie lekarstwa itp.)
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać poleceń kierownika wyjazdu i opiekunów.
 5. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz:
 6. Samodzielnego – bez zgody kierownika wyjazdu - oddalania się od grupy.
 7. Kąpieli i używania sprzętu pływającego bez zgody kierownika wyjazdu.
 8. Spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w jakiejkolwiek postaci.
 9. Palenia papierosów.
 10. Uczestnicy wyjazdów mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w danym obiekcie i przebywania w tym czasie w miejscu wyznaczonym na nocleg.
 11. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład czasowy dnia.
 12. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych, i kodeksu ruchu drogowego.
 13. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju oraz nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
 14. W przypadku niepodporządkowania się postanowieniom niniejszego regulaminu nastąpi wykluczenia ucznia z dalszego udziału w Projekcie oraz zastosowanie kar przewidzianych w statucie szkoły.
 15. W przypadku wyrządzenia szkody przez uczestnika wyjazdu odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.
 16. Regulamin obowiązuje od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.

 

Postanowienia końcowe

 1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
 1. W przypadkach spornych decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.
 2. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora Projektu oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce „Comenius ”

 

 

Cele projektu     

           

zawarte są w dwóch obszarach - w obszarze technicznym (programowanie robota) oraz obszarze socjalno-kulturowym i językowym. W obszarze technicznym uczniowie powinni być w stanie uruchomić robota za pomocą sterownika, jak również przeprowadzić indywidualne i grupowe zadania. Konkretny opis zadań może być rozszerzony przez uczestniczących uczniów wspólnie z opiekunami o własne pomysły i wyobrażenia. W obszarze socjalno-kulturowym planowana jest wizyta uczniów u rodzin goszczących, aby przybliżyć ich mentalność oraz sposób życia w danym kraju. Skomplikowaną niemiecko- polską historie należy udokumentować poprzez wizytę w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Włączenie opowieści naocznych świadków, starszych mieszkańców miasta jak również planowane. Po tym jak uczniowie ukończą kurs językowy dla początkujących, można wywnioskować, że bariery językowe zostaną znacząco obniżone.

 

Podczas poszczególnych etapów wymiany uczniowie będą pracowali zarówno w całej grupie jak również w workshop-teams w około 5-6 uczniów. We wspólnym spotkaniu na początku dnia będą omawiane każde zadania dnia, względnie te z poprzedniego dnia. Etapy pracy mogą zostać przerwane poprzez spontaniczne sytuacje, uwarunkowane wspólne dyskusje. Na koniec dnia przewidziane są raporty na plenum poszczególnych grup o ich wykonanej pracy. Wyniki pracy, które są ze sobą powiązane, np. pomiędzy Grupą-Hardware w trakcie montażu określonej funkcjonalności i grupą- Software, która ten program powinna uruchomić, będą regularnie gromadzone, poddawane próbom i zatwierdzone. Małe grupy będą składały się z uczniów obu szkół partnerskich, aby wspierać kompetencje językowe. Opiekujący się nauczyciele przejmą podczas całego procesu pracy funkcje moderatora i opiekuna technicznego. Na zakończenie etapu socjalno-kulturowego planowane jest wspólne zwiedzanie. Jest to nieodzowne, aby wzbogacić odczucia wspólnego przeżywania. Poprzez wykorzystanie modularnego systemu automatyki na podstawie the LEGO Mindstorms NXT jako wspomagania nauki - uczniowie powinni odkrywać i poszerzać swoje kompetencje w zakresie technologii informacyjnej, a także nowych mediów. Współpraca i wymiana informacji pomiędzy partnerami przygotuje uczniów do życia i pracy w Europie bez granic. W związku z tym należy przełamać bariery językowe i różnice kulturalne.

 

Cele które powinny zostać zrealizowane w ramach projektu poprzez wspólne działania i zadania:

- rozwój, tworzenie i obustronna wymiana programów Software do sterowania systemów automatyki

- gromadzenie i zestawienie informacji technicznych (wspólna strona Web/ wiki/ blog)

- tworzenie i wymiana dokumentacji fotograficznej i video do projektu i poszczególnych etapów pracy

- prezentacja wyników pracy w obszarze szkolnym w lokalnych mediach (gazety, radio, telewizja lokalna), szczególnie w czasie wspólnych wizyt

- zwiedzanie kulturalnych i historycznych miejsc w Niemczech i Polsce (Berlin, Bergen-belsen, Kraków, Oświęcim)

- wizyta w zakładach produkcyjnych i centrach technologicznych w Niemczech i Polsce

 

Cele szczegółowe Programu Comenius:

 • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
 • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

 

Cele operacyjne Programu Comenius:

 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;
 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;
 • zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
 • wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;
 • wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
 • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

 

 


 Harmonogram projektu

 

Za realizację projektu odpowiedzialni są nauczyciele obu szkół, którzy posiadają ze sobą regularny kontakt. Szkoły ściśle ze sobą współpracują. Zadaniem specjalnym naszej szkoły jest opracowanie logo projektu oraz implementacja platformy komunikacyjnej (wirtualne klasy). Nasz partner czyli szkoła w Loehne zajmie się przygotowaniem i zarządzaniem skrzynkami e-mail do komunikacji oraz zapewnieniem zakresu danych do wymiany informacji (Internet) i zarządzaniem projektu.

Na poszczególnych etapach projektu uczniowie będą pracowali zarówno w całej grupie jak również w workshop-team czyli 5-6 osobowych grupach uczniów. Na początku dnia omawiane będą zadania dnia. Na koniec dnia przewiduje się raporty wykonanej pracy. Małe grupy będą składały się z uczniów obu szkół partnerskich. Na każde spotkanie musi zostać przygotowana dokumentacja wyników pracy, aby dalsza współpraca była owocna. Na zakończenie etapu planowane jest wspólne zwiedzanie, aby wzbogacić i urozmaicić przeżycia i mile wspólnie spędzić czas.

W trakcie projektu każda szkoła przeprowadzi własne oceny projektu, czyli sprawdzenie czy zamierzone cele zostały osiągnięte. Oceniany będzie aktualny stan projektu, osiągnięte wyniki, zadowolenie uczestników, akceptacja w grupach, forma i trwałość wyników i prezentacji. Ewaluacja nastąpi w oddzielnych kryteriach ale uczniów i nauczycieli a także wspólnie.

 

 HARMONOGRAM:

09 -10. 2013

Początek projektu, tworzenie grup po obu stronach partnerskich. Wspólne zapoznanie się (e-mail , Skype). Wymiana podstawowych informacji (szkoła, miasto, okolica)

 

31.10.2013

Otwarcie wystawy o projekcie jak również o partnerze danej szkoły( internet, gabloty, tablice)

 

11.2013 – 05.2014

Utworzenie wspólnej platformy do pracy i wymiany. Poszerzenie kompetencji językowych (język projektu i partnera) wspólna wymiana informacji i stanowisk pracy (e-mail, Skype)

 

06.2014

Wizyta w Löhne z programem kulturalnym jak również publiczna prezentacja projektu, aktualnych wyników pracy. Wspólny udział w warsztatach w zakresie mechatroniki.

 

06 – 09.2014

Dalsza praca i wymiana wyników poszczególnych grup(internet, e-mail, Skype). Przygotowanie drugiej wizyty. Publikacja i prezentacja wyników.

 

10.2014

Wizyta w Mielcu z programem kulturalnym jak również prezentacja projektu, aktualnych wyników pracy. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu z robotyki.

 

11 – 07.2015

Dalsza praca i komunikacja pomiędzy grupami po obu stronach. Rozszerzenie i aktualizacja platform informacyjnych. Przygotowanie następnej wizyty.

 

05.2015

Wizyta końcowa. Podsumowanie prac poszczególnych grup i wyników projektu jak również przygotowanie końcowej prezentacji.

 

06.2015

Publiczna prezentacja projektu w szkołach (konferencja na żywo dla szkoły partnerskiej)

       

 


 

Dziennik projektu

 

WRZESIEŃ 2013

 

 1. Przekazanie informacji o rozpoczęciu współpracy międzynarodowej w ramach programu Comenius – strona internetowa szkoły.
 2. Opublikowanie regulaminu naboru do programu Comenius i poinformowanie społeczność szkolną – strona internetowa szkoły, spotkanie z klasą IIIc – Technik mechatronik.
 3. Udział przedstawiciela szkoły w konferencji szkoleniowej w ramach programu Comenius organizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.
 4. Nawiązanie kontaktu mailowego i telefonicznego ze szkołą partnerską Löhne.
 5. Ustalenie zasad komunikowania się ze szkołą partnerską w ramach realizowanego projektu.
 6. 30 września 2013r. podpisanie umowy o finansowanie projektu w ramach programu Comenius.

 

 

 Galeria:


PAŹDZIERNIK 2013

 

 1. 7 października - Pierwsza wideokonferencja ze szkołą partnerską z udziałem zespołów roboczych złożonych z przedstawicieli nauczycieli.
 2. 10 października - Spotkanie z rodzicami klasy IIIc w celu poinformowania o projekcie i zasadach udziału w projekcie – zebranie Oświadczeń rodziców ws. Zgody na udział dziecka w projekcie.
 3.  Podział uczniów na zespoły robocze do przygotowania prezentacji o klasie, szkole, mieście, Krakowie i Oświęcimiu i praca nad prezentacjami.
 4. Przygotowanie narzędzi do skutecznej komunikacji między partnerskimi szkołami (ustalenie wspólnego e-maila, adres Skype, kontakty telefoniczne).
 5. Wykonanie tablicy ogłoszeń o projekcie Comenius – I piętro, przy sekretariacie.
 6. 28 października - Druga wideo konferencja robocza pomiędzy partnerami dotycząca ustalenia ostatecznych terminów pobytu w ramach partnerstwa, podziału zadań na następny miesiąc, ustalenia miejsc pobytu uczniów podczas wymiany.

 

LISTOPAD 2013

 

 1. Współpraca nad projektem – ciąg dalszy przygotowania prezentacji i ogłoszenie wśród potencjalnych uczestników konkursu na logo projektu
 2. 4 listopada - wideokonferencja między partnerami w sprawach związanych z projektem
 3. Wydanie w gazetce szkolnej informacji na temat realizowanego projektu.

 

GRUDZIEŃ 2013

 

 1. Wybór spośród potencjalnych uczestników grupy docelowej uczniów do udziału w projekcie i opublikowanie jej na stronie internetowej szkoły.
 2. Współpraca w ramach projektu – przekazanie prezentacji wykonanych przez uczniów naszej szkoły, praca uczniów nad logo projektu, przygotowanie uczniów do telekonferencji
  pt. „Wzajemna prezentacja uczniów, własnej osoby i szkoły w języku niemieckim”, przygotowywanie adresów mailowych uczestników projektu.
 3.  18 grudnia 2013 r. – wideokonferencja robocza z zespołem projektowym partnera (ustalenie produktów końcowych projektu, ustalanie wzajemnych pisemnych zobowiązań dot. realizacji projektu, ustalenie pomiędzy partnerami braku możliwości goszczenia podczas wizyt partnerskich u rodzin uczniów, ustalenie wersji robotów dydaktycznych wykorzystywanych do wzajemnej współpracy, ustalenie przebiegu wideokonferencji z udziałem uczniów.
 4. Zakup pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przy realizacji projektu – 5 robotów „Lego Mindstorms EV3”

 

STYCZEŃ 2014

 

 1. Praca nad projektem – przygotowanie telekonferencji z uczniami, praca nad logo projektowym.
 2. 13 stycznia – wideokonferencja z partnerem, ustalenie terminu wideokonferencji z udziałem uczniów obu szkół partnerskich.
 3.  16 styczeń – wideokonferencja z udziałem wszystkich uczestników projektu.

 

LUTY 2014

 

 1. Wysłanie do partnera w Löhne propozycji logo projektów.
 2. Pierwsze doświadczenia w pracy z robotami dydaktycznymi – zajęcia w grupach roboczych w pracowni mechatroniki.
 3. 13 luty  - wideokonferencja z partnerem – wybór logo projektu, ustalanie spraw organizacyjnych związanych z pobytem uczniów naszej szkoły u partnera, ustalenie tematu wideokonferencji z udziałem uczniów. Ustalono temat „System edukacyjny w Polsce i Niemczech. Podobieństwa i różnice”.

 

 

 

 MARZEC 2014

 

 1. 4 marzec – wideokonferencja z partnerem z udziałem uczniów, prezentacja przez uczniów systemów oświatowych w Polsce i Niemczech w języku niemieckim, ustalenie podziału zadań do realizacji w marcu.
 2. Projektowanie pracy robotów dydaktycznych w oparciu o zadanie otrzymane od partnera projektu.
 3. Praca w grupach roboczych mających na celu rozwiązaniu otrzymanego zadania.

 

KWIECIEŃ 2014

 

1. Przygotowanie do wizyty w Loehne:

  - przygotowanie programu kulturalnego – teatrzyk „Czerwony Kapturek” w języku     niemieckim,

  - dopracowanie warunków przejazdu autokarem i pobytu w Loehne.

2. Telekonferencja w sprawie ustalenia szczegółów programu pobytu w mieście partnera.

 

MAJ 2014

 

1. Wizyta partnerska w Loehne w dniach 11-24.05.2014r

 

Sprawozdanie z wizyty w Loehne.

 

W dniach 11-24 maja 2014r grupa 20 uczniów i 4 nauczycieli z naszej szkoły odbyła wizytę partnerską w szkole partnerskiej August Griese Berufs College w Loehne.

1 dzień: 11.05.niedziela godz. 21.00 wyjazd do Niemiec z parkingu przed budynkiem szkoły, jazda przez nocą przez terytorium Polski i Niemiec. Nasz kierowca nie usnął ani na chwilę. Ok. godz. 13.00 zjawiamy się przed budynkiem szkoły partnerskiej. Wita nas koordynator projektu po stronie niemieckiej Holger Biber. Po krótkiej wizycie w szkole i ustaleniu szczegółów dnia następnego ruszamy na zasłużony odpoczynek do schroniska młodzieżowego w Bielefeld. Schronisko w miarę nowe i czyste, łazienki w pokoju, czasami łóżka piętrowe, obsługa miła, okolica w miarę bezpieczna. Blisko do sklepu. Po zakwaterowaniu udaliśmy się na krótki spacer po mieście, następnie kolacja i czas na normalny sen w normalnym łóżku.

 

2 dzień. Uroczyste rozpoczęcie projektu – spotkanie z dyrekcją szkoły, zespołem projektowym, zwiedzanie obiektów szkolnych, zapoznanie z programem pobytu, prezentacja grup partnerskich i wykonanego zadania - praca robotów wg. zapisanego programu, wizyta u burmistrza miasta Loehne Heinz – Dieter Held.. Powrót do Bielefeld.

 

3 dzień. Dalszy ciąg zwiedzania szkoły. Praca w zespołach roboczych 4-5 osobowych polsko-niemieckich nad zadaniem projektowym. Grupa projektowa nauczycieli pracowała nad ustaleniem ostatecznego kształtu pobytu. Omówione systemy edukacji w Polsce i Niemczech – zasady funkcjonowania i finansowania, podobieństwa i różnice.

 

4 dzień. Wizyta w regionie Hereford. Spotkanie z władzami regionu. Zwiedzanie fabryki WAGO w Inden – światowego producenta złączek elektrycznych. Fabryka ta zatrudnia 1850 osób, ma zakłady w Polsce, Azji, USA i w Europie. W trakcie spotkania uczestnicy zostali zapoznani z profilem produkcji, zwiedzili zakład i każdy otrzymał prezent w postaci złączek i pluszowego misia. Wieczorem w schronisku odbyło się spotkanie zespołu projektowego z uczestnikami, omówiono dotychczasowy pobyt, każdy pokój dostał zadanie do wykonania. Zadanie polegało na wykonaniu prezentaccji multimedialnej z pobytu w Niemczech. Prezentacja wykonania zadania odbędzie się na koniec pobytu dla partnera niemieckiego i po powrocie do kraju, na omówieniu wizyty w szkole.

 

5 dzień. W godzinach porannych wszyscy uczestnicy zwiedzili firmę Bury – gdzie spotkaliśmy się z bardzo miłym przyjęciem właścicieli. Warto wspomnieć, że firma Bury posiada własną fabrykę też w Mielcu. Po zakończeniu wizyty udaliśmy się do Detmold, historycznego miejsca dla Niemiec pomnika Hermana. Po zakończeniu wizyty na Porta Westfalia udaliśmy się na wspólny relaks i emocje do parku linowego. Po bardzo ciekawym i aktywnym dniu wróciliśmy do bazy w Bielefeld.

 

6 i 7 dzień to weekend podczas, którego odpoczywaliśmy, zwiedzaliśmy Bielefeld i pracowaliśmy przygotowując prezentacje z pobytu.

 

8 dzień. Dzień na zwiedzanie przedsiębiorstw, prezentujących najnowsze rozwiązania technologiczne i informatyczne. Po śniadaniu wszyscy uczestnicy udali się do miejscowości Oelde na zwiedzanie firmy Komptech GMBH – zakładu produkującego maszyny do rozdrabniania i sortowania odpadów oraz maszyny i ciągi technologiczne do wytwarzania biomasy. Komptech to firma o zasięgu ogólnoświatowym. Wywodzi się z Austrii i produkuje swoje wyroby w 4 państwach Niemcy, Austria, Słowenia i USA. Posiada partnera w Polsce.

Następnie udaliśmy się do miejscowości Harsewinkel, gdzie odwiedziliśmy światowego giganta i producenta kombajnów oraz maszyn rolniczych firmę Class. Podczas pobytu zwiedziliśmy zakład, zapoznaliśmy się z ciągiem technologicznym, firma przedstawiła nam jak wygląda system kształcenia pracowników młodocianych w Niemczech. Po długim i męczącym dniu z przyjemnością wróciliśmy do bazy w Bielefeld.

 

9 dzień. Cały dzień był poświęcony był na warsztaty. Podczas, których w dwóch sesjach przed i po obiedzie pracowaliśmy programując roboty. W trakcie warsztatów, uczyliśmy partnerów z Niemiec podstawowych polskich zwrotów. Na koniec odbyła się prezentacja możliwości zaprogramowanych robotów. W nagrodę za dobrze i efektywnie przepracowany dzień, nasi niemieccy partnerzy zaprosili nas na kręgle, gdzie spędziliśmy razem w miłej i towarzyskiej atmosferze 2 godziny. Dzień wszyscy uznali za udany, ale niestety koniec pobytu coraz bliżej.

 

10 dzień Dzień warsztatowy- wszyscy uczestnicy, w grupach międzynarodowych rozwiązywaliśmy nowe zadanie z robotami, ale o wyższym stopniu trudności. Na koniec dnia tradycyjnie prezentacja i posumowanie.

 

11 dzień. To już ostatni wspólny nasz dzień, więc trzeba go spędzić wspólnie i radośnie. Tak też się stało. Rano udaliśmy się do miejscowości Minden, gdzie znajduje się jedna z najstarszych śluz rzecznych Wasserschlaussen – różnica poziomów wód dla poruszających się przy jej pomocy statków 10 m. Odbyliśmy rejs po rzece, zwiedziliśmy Inden wraz z jego starym miastem, odwiedziliśmy muzeum lalek. Po powrocie do Loehne było wspólne grillowanie, wspólne gry sportowe, posumowanie wspólnie spędzonych dni. Po powrocie do schroniska zostało już tylko pakowanie i wieczorny spacer po Bielefeld.

 

12 dzień. To już koniec. Po śniadaniu opuściliśmy schronisko, udaliśmy się do August Berufs College, aby pożegnać się z naszymi przyjaciółmi, Podczas pożegnania każdy uczestnik wizyty otrzymał certyfikat potwierdzający udział w wizycie partnerskiej. Zespoły projektowe omówiły wstępnie termin i program wizyty partnerskiej w Mielcu i ruszyliśmy w drogę powrotną do Polski. Podróż powrotna odbyła się bez większych zakłóceń i w godzinach rannych 24.05.2014r zmęczeni ale szczęśliwi dotarliśmy do Mielca.

 

2. Omówienie wizyty partnerskiej w Loehne z uczestnikami wizyty – 27.05.2014r.

   - pokaz prezentacji multimedialnych wykonanych przez uczniów podczas wizyty  w Loehne

   - prezentacja zdjęć z pobytu w Niemczech,

   - przydział zadań dla uczestników.

 

CZERWIEC 2014

 

1. Praca nad produktami końcowymi z wizyty w Loehne – przygotowywanie szkolnej   wystawy fotograficznej i fotoalbumu.

2. Współpraca z partnerem nad przygotowywaniem wizyty partnera w Mielcu ( ustalenie terminu i czasu pobytu, praca nad programem pobytu, pomoc w znalezieniu bazy noclegowej.

3. Przygotowanie wizyt w zakładach pracy Mielca, nawiązanie kontaktu z Oświęcimiem, Wieliczką, firmą Astor w Krakowie, elektrownią w Połańcu.

 

LIPIEC 2014

 

Wakacje u partnerów.

 

SIERPIEŃ 2014

 

1. Spotkanie z uczestnikami projektu w celu omówienia programu wizyty partnera ze szkoły niemieckiej.

2, Przygotowywanie programu kulturalnego na spotkanie z partnerem.

3.Domknięcie programu wizyty partnerskiej – dostosowanie terminów, ustalenie miejsca prowadzenia warsztatów, uzgodnienia końcowe dotyczące wizyt w zakładach i zwiedzanych obiektów.

 

WRZESIEŃ 2014

 

1. Wizyta partnera z Niemiec w Mielcu .

 

Sprawozdanie z wizyty.

W ramach realizowanego przez Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu projektu partnerskiego „Partnerskie Projekty Szkół”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej –„Program Uczenie się przez całe życie - Comenius”, w dniach 01 – 12.09.2014r. przebywała w naszej szkole 33 osobowa grupa młodzieży i opiekunów ze szkoły August Griese Berufs College z Loehne - Niemcy. Podczas pobytu w Mielcu młodzież niemiecka zwiedziła: szkołę, Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania powiatu mieleckiego znajdującego się w strukturach Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, wybrane przedsiębiorstwa działające na terenie Mielca– Bury, Kirhoff, R&G. Zwiedzili Elektrownię Połaniec oraz uczestniczyli w pokazach robotów w krakowskiej firmie Astor. Spotkała się z wicestarostą powiatu mieleckiego Panem Andrzejem Bryłą, który zaprezentował gościom powiat mielecki oraz szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na jego terenie. W ramach realizowanego programu kulturowego młodzież niemiecka i polska zwiedziła Rzeszów, kopalnię soli w Wieliczce, Kraków- Stare Miasto i Wawel i muzeum matrylologii w Oświęcimu, Najważniejszym zadaniem realizowanym przez partnerów w ramach realizowanego projektu były 4- dniowe warsztaty z zakresu doskonaleniu umiejętności programowania robotów z klocków LEGO.

50 uczestników pracowało w trzech grupach roboczych, programując roboty, które następnie realizowały zadania o różnym stopniu trudności. Największym wyzwaniem dla uczestników było zaprojektowanie najbardziej mobilnego robota, a następnie pokaz jego możliwości w akcji. Na koniec każdego dnia warsztatów miała miejsce wspólna prezentacja zaprogramowanych robotów. Zajęcia warsztatowe odbywały się w Regionalnym Centrum Nowoczesnych Technologii Wytwarzania powiatu mieleckiego. Podsumowaniem wspólnie spędzonych dni był piknik integracyjny, który odbył się w gospodarstwie agroturystycznym „Przy Grobli” we wsi Trześń gmina Niwiska. Podczas pikniku przy tradycyjnym bigosie staropolskim i kiełbasce, obie szkoły zaprezentowały program artystyczny i uczestniczyły w grach i zabawach integracyjnych. W dniu wyjazdu, każdy uczeń partnerskiej szkoły otrzymał z rąk Dyrektora szkoły Pana Zbigniewa Witka Certyfikat potwierdzający udział w projekcie i nasi partnerzy udali się w drogę powrotną. Po 14 godzinach jazdy swoim autokarem dotarli do domu. Niemieccy goście serdecznie podziękowali za miłe przyjęcie, profesjonalnie zorganizowany i bardo bogaty ich program pobytu w Mielcu. O przebiegu i realizacji dalszej części projektu poinformujemy Was w kolejnych numerach gazetki.

 

2. Omówienie programu wizyty z uczestnikami projektu 16.09.2014r.

- prezentacja pracy robotów zaprogramowanych podczas warsztatów, które odbyły się w trakcie wizyty partnerskiej,

- wspólne oglądanie zdjęć z wizyty partnera w Mielcu,

- ocena programu kulturalnego,

- omówienie mocnych i słabych stron wspólnego programu.

3. Ustalenie terminu videokonferencji z partnerem – po 25 października 2014r.

 

PAŹDZIERNIK 2014

 

1. Praca nad produktami końcowymi – przygotowywanie drugiej części wystawy fotograficznej i fotoalbumu.

2. Upowszechnianie projektu w mediach szkolnych ( gazetka szkolna i radiowęzeł, gazeta lokalna Korso.

3. Videokonferencja z partnerem i dyskusja panelowa na temat. „ Polska i Niemcy w oczach uczestników po wizytach partnerskich”.

4. Przygotowywanie zadania dla partnera niemieckiego na miesiąc listopad i grudzień.

 

 

 

 

Galeria:


   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Jakość powietrza  

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2022 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.