Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WKU Mielec

 

Spis treści

 

 

Zasady rekrutacji do projektu

 

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie
‘Kompetenzerwerb bei Schulern in Informations”

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół im prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w okresie od 01. 08. 2013 r. do 31. 07. 2015 r.
 1. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej przyznanych szkole w kwocie 20 000 Euro.
 2. Celem projektu jest rozwijanie wśród młodzieży i nauczycieli wiedzy o różnorodności kulturowej i językowej Europy oraz zrozumienia jej wartości; a także pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Nabycie przez uczestników projektu dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie projektowania robotów z klocków LEGO.
 3. Projekt przewiduje wymianę uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich.
 4. Językiem roboczym projektu jest język niemiecki i angielski.
 5. Projekt skierowany jest do uczniów klas III technikum, kierunek: technik mechatronik
 6. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

TEMATYKA PROJEKTU

 

Cele które powinny zostać zrealizowane w ramach projektu poprzez wspólne działania i zadania:

1. Rozwój, tworzenie i obustronna wymiana programów Software do sterowania systemów automatyki

2.  Gromadzenie i zestawienie informacji technicznych (wspólna strona Web/ wiki/ blog)

3.  Tworzenie i wymiana dokumentacji fotograficznej i video do projektu i poszczególnych etapów pracy

4.   Prezentacja wyników pracy w obszarze szkolnym w lokalnych mediach (gazety, radio, telewizja lokalna), szczególnie w czasie wspólnych wizyt

5.   Zwiedzanie kulturalnych i historycznych miejsc w Niemczech i Polsce (Berlin, Bergen-belsen, Kraków, Oświęcim)

6. Wizyta w zakładach produkcyjnych i centrach technologicznych w Niemczech i Polsce

 

Cele szczegółowe Programu Comenius:

 • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
 • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

 

Cele operacyjne Programu Comenius:

 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;
 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;
 • zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
 • wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;
 • wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
 • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

 

ZASADY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja rozpoczyna się 4 września 2013 roku i trwa do 30 listopada 2013r.
 2. Rodzice ucznia przystępującego do projektu wyrażają pisemną zgodę na udział ucznia w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami projektowymi.
 3. Uczeń składa deklarację przystąpienia do projektu i zgodę rodziców u koordynatora projektu.
 4. W szkole powołany jest zespół rekrutacyjny. Zespół liczy co najmniej 3 osoby i składa się z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora oraz co najmniej jednego nauczyciela realizującego zadania Projektu.
 5. Lista uczestników projektu zostaje podana do publicznej wiadomości.

 

                   Obowiązki UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

 1. Uczestnik zobowiązuje się:
 2. Przestrzegać regulaminu uczestnictwa w Projekcie.
 3. Regularnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach Projektu
 4. Terminowo wykonywać przydzielone w projekcie zadania.
 5. Pracować nad doskonaleniem znajomości języka niemieckiego i angielskiego.
 6. Zachowywać się kulturalnie, podporządkowywać się poleceniom nauczycieli i dbać o dobre imię szkoły.

 

Uprawnienia uczestników projektu

 

 1. Uczestnicy uprawnieni są do:
 2. Nieodpłatnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu.
 3. Udziału w wyjeździe do szkoły partnerskiej na zasadach określonych w „Regulaminie wyjazdu.”

 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

 

 1. Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji potwierdzonego podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i rezygnacji z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje sie do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zwrot kosztów podróży, zakwaterowania itp.).

 

SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

 1. Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów naruszających rażąco postanowienie niniejszego regulaminu.

 

Postanowienia końcowe

 1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
 2. W przypadkach spornych, nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu,a dotyczących udziału w projekcie decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.
 1. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora Projektu oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce „Comenius ”.

 

 

 

Regulamin uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych projektu
Projekt “Kompetenzerwerb bei Schulern In Informations”

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. W ramach realizacji projektu przewiduje się wyjazdy do szkoły partnerskiej w Niemczech August Griese Berufs College w Loehne oraz wizytę partnera zagranicznego w szkole.
 2. Ze względu na niewielką ilość uczniów, którzy mogą uczestniczyć w tych wyjazdach traktowane są one jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu.
 3. Wyjazdy są opłacone z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty transportu, ubezpieczenia, udziału w programie kulturowym, (ewentualnie koszty zakwaterowania w hotelu - w przypadku braku możliwości goszczenia przez partnera zagranicznego), uczeń zobowiązany jest jednak posiadać kieszonkowe na drobne wydatki nie pokrywane z grantu, w kwocie określonej każdorazowo przez koordynatora i podanej do wiadomości ucznia i jego rodziców przed wyjazdem.
 4. Kierownikiem wyjazdu jest koordynator projektu, a opiekę nad młodzieżą sprawuje przedstawiciel Dyrekcji i nauczyciel wskazany przez Dyrekcję szkoły, uczestniczący w realizacji projektu.

REKRUTACJA

 1. Przy kwalifikacji na wyjazd uwzględniane będą następujące kryteria:
 2. Liczba i jakość wykonywanych w trakcie Projektu zadań
 3. Frekwencja na zajęciach podczas, których realizuje się zadania projektowe
 4. Terminowość realizacji zadań i kreatywność podczas wykonywania zadań
 5. Stopień znajomości języka niemieckiego i angielskiego
 6. W szkole powołany jest zespół rekrutacyjny, który dokona rekrutacji uczniów biorących udział w wyjeździe. Zespół liczy co najmniej 3 osoby i składa się z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora oraz co najmniej jednego nauczyciela uczestniczącego w realizacji Projektu.
 1. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy ilość uczniów, którzy mogą wziąć udział w wyjeździe, utworzona zostanie grupa rezerwowa.
 1. Niemożność wyłonienia uczestników wyjazdu według określonych powyżej kryteriów spowoduje konieczność przeprowadzenia losowania.
 2. W przypadku rezygnacji ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu, do udziału w wyjeździe zostanie zaproszony uczeń z listy rezerwowej.
 3. Jeżeli uczeń zakwalifikowany na wyjazd do szkoły partnerskiej zrezygnuje z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje sie do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH

 

 1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców, karta ubezpieczenia zdrowotnego)
 3. Każdy uczestnik wyjazdu musi być do niego odpowiednio przygotowany (odpowiedni ubiór, obuwie, dokumenty, niezbędne zażywane przez siebie lekarstwa itp.)
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać poleceń kierownika wyjazdu i opiekunów.
 5. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz:
 6. Samodzielnego – bez zgody kierownika wyjazdu - oddalania się od grupy.
 7. Kąpieli i używania sprzętu pływającego bez zgody kierownika wyjazdu.
 8. Spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w jakiejkolwiek postaci.
 9. Palenia papierosów.
 10. Uczestnicy wyjazdów mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w danym obiekcie i przebywania w tym czasie w miejscu wyznaczonym na nocleg.
 11. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład czasowy dnia.
 12. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych, i kodeksu ruchu drogowego.
 13. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju oraz nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
 14. W przypadku niepodporządkowania się postanowieniom niniejszego regulaminu nastąpi wykluczenia ucznia z dalszego udziału w Projekcie oraz zastosowanie kar przewidzianych w statucie szkoły.
 15. W przypadku wyrządzenia szkody przez uczestnika wyjazdu odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.
 16. Regulamin obowiązuje od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.

 

Postanowienia końcowe

 1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
 1. W przypadkach spornych decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.
 2. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora Projektu oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce „Comenius ”
   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Jakość powietrza  

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2022 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.