Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WKU Mielec

 

Spis treści

 

Ogólne informacje o Programie Comenius

 

Historia udziału Polski w działaniach mających na celu podniesienie jakości europejskich systemów kształcenia, sięga końca lat 90. Decyzję o przystąpieniu do trzech wspólnotowych inicjatyw: programów Socrates, Leonardo da Vinci i „Młodzież dla Europy, polskie władze podjęły w 1998 roku. Druga faza ich realizacji przypadła na lata 2000-2006. Program Socrates (powołany na podstawie art. 149 i 150 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej, a w Polsce – na mocy decyzji Rady Stowarzyszeniowej od marca 1998 roku do grudnia 2006 roku) dawał możliwość europejskiej współpracy nauczycielom pracującym w różnych instytucjach edukacyjnych (od przedszkoli po wyższe uczelnie). Ponadto stwarzał nauczycielom, kadrze zarządzającej oraz studentom szansę podnoszenia kwalifikacji podczas zagranicznych wyjazdów i wizyt studyjnych. Program Leonardo da Vinci (utworzony przez Komisję Europejską w 1994 roku) dofinansowywał projekty i staże osobom związanym ze szkolnictwem zawodowym, natomiast beneficjentami programu „Młodzież dla Europy” byli młodzi ludzie w wieku 15-25 lat oraz działające na ich rzecz instytucje i organizacje pozarządowe. Doświadczenia z realizacji I i II edycji programów Socrates i Leonardo da Vinci oraz ocena stopnia wdrożenia Strategii Lizbońskiej, jaką otrzymała Komisja Europejska od zewnętrznych ewaluatorów, zdecydowały o połączeniu niezależnych od siebie inicjatyw w jeden, zintegrowany program. Kontynuacją programu Socrates I i Socrates II – wzbogaconą o program Leonardo da Vinci – stał się 31 grudnia 2006 roku program „Uczenie się przez całe życie” („Lifelong Learning Programme”). Decyzją nr 17/20/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 listopada 2006 roku program ten został ustanowiony na lata 2007-2013.

 

Realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, program sektorowy Comenius adresowany jest do nauczycieli i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich – zawodowych oraz ogólnokształcących. Zadaniem programu jest wspieranie projektów edukacyjnych angażujących placówki edukacyjne i lokalne społeczności (Partnerskie Projekty Szkół, Partnerskie Projekty Regio) oraz indywidualnych wyjazdów podnoszących kwalifikacje nauczycieli (Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej, Asystentura Comeniusa). Szczególne znaczenie ma tu jakość podejmowanych działań – Comenius pozwala na tworzenie i realizację innowacyjnych programów nauczania, wypróbowanie nowych metod pedagogicznych oraz popularyzację nowatorskich rozwiązań w obszarze zarządzania oświatą. Promuje naukę języków obcych i stosowanie nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych, a także równość szans edukacyjnych. Dzięki udziałowi w projektach Comeniusa nauczyciele i uczniowie rozwijają swoją wiedzę o różnorodności kultur i języków europejskich. Przygotowują się do roli aktywnych obywateli Wspólnoty Europejskiej: uczą się samodzielności, przedsiębiorczości, tolerancji, radzenia sobie w nowych, czasem trudnych sytuacjach, twórczego rozwiązywania problemów. Głównym celem operacyjnym programu jest zwiększenie liczby i jakości wyjazdów edukacyjnych (nazywanych przez Komisję Europejską „mobilnościami”) na terenie 27 krajów zjednoczonej Europy, krajów EFTA i EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), krajów zachodniobałkańskich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia, Chorwacja, FYROM), Szwajcarii (na zasadzie specjalnej umowy) oraz kraju kandydującego do UE – Turcji. W ten sposób wspólnymi działaniami oświatowymi ma być do końca 2013 roku objętych 3 miliony uczniów.

 

Polsce program Comenius cieszy się ogromną popularnością. Realizowane w jego ramach projekty to międzynarodowe przedsięwzięcia o bardzo zróżnicowanej skali i zasięgu. To zróżnicowanie, ale i wysoka jakość prowadzonych działań, wskazują na zmiany w sposobie postrzegania roli szkoły i nauczania na wszystkich poziomach edukacji. Dzięki uczestnictwu w programie szkoły i przedszkola otwierają się na świat, stają się ośrodkami życia społecznego i kulturalnego swojej gminy, powiatu czy dzielnicy.

 

                Partnerskie Projekty Szkół to projekty edukacyjne o wymiarze międzynarodowym. Mogą mieć bardzo zróżnicowaną tematykę (np.: nauka języków obcych; muzyka, potrawy i obyczaje mieszkańców Europy; historia danego regionu; nowe metody nauczania) i niemal dowolną liczbę partnerów – dwóch w przypadku projektów dwustronnych i ponad trzech w projektach wielostronnych. Partnerami są w tym przypadku szkoły, przedszkola i inne placówki edukacyjne z różnych krajów, które – w zależności od specyfiki projektu – otrzymują dotację na zagraniczne wyjazdy swoich podopiecznych i/lub pracowników oraz realizację innych działań zmierzających do podniesienia jakości edukacji, urozmaicenia programu nauczania czy wprowadzenia nowych metod pedagogicznych. Partnerskie Projekty Szkół to największa z akcji programu Comenius – w Polsce co roku w jej ramach Komisja Europejska finansuje około 500 projektów

 

Program Comenius jest skierowany do:

 

  • uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej;
  • szkół określonych przez państwa członkowskie;
  • nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół;
  • stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną;
  • osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
  • ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie;
  • podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.

 

 

   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Jakość powietrza  

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2022 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.