Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Mielcu w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok  2013 organizuje konkurs związany z tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowany do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs zakończy się wyłonieniem laureatów oraz uroczystym wręczeniem cennych nagród w grudniu bieżącego roku w trakcie konferencji kończącej realizację programu Widzę, czuję, reaguję.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie. Uczniowie, którzy wyrażają chęć zgłoszenia, proszeni są o skontaktowanie się z panią Lucyną Maryniak – nauczycielem polonistą oraz panią Eweliną Jaroń – pedagogiem szkolnym. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

 

I Cele konkursu:

zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie, zwiększenie zaangażowania i reagowania w przypadku bycia świadkiem lub doświadczającym  przemocy w rodzinie,  zapoznanie się ze sposobami pomocy w przypadku doświadczania przemocy w rodzinie, pokazanie pozytywnych przykładów rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez użycia przemocy.

II Adresaci konkursu:

w konkursie mogą brać udział: uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Mielca.

III Prace konkursowe:

uczestnicy konkursu przygotowują prace w dwóch formach: prace plastyczne  w dowolnej technice (prace należy wykonać na papierze  dowolnego rodzaju, w dowolnym formacie.Nie należy ich składać!); utwór literacki: opowiadanie (maksymalnie trzy strony maszynopisu),      lub wiersz (maksymalnie 2 strony maszynopisu). Prace muszą być poświęcone tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa.

IV Przedmiot i warunki konkursu:

uczestnicy przygotowują samodzielne prace plastyczne i literackie inspirowane własnymi obserwacjami i poglądami na temat przemocy w rodzinie. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną pracę, wszystkie prace należy opatrzyć metryką zawierającą następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, jego wiek (klasę), nazwę i adres placówki kierującej, telefon kontaktowy, adres e-mail, imię i nazwisko opiekuna.

Chętni do udziału w konkursie zobowiązani są do przesłania lub dostarczenia osobiście wykonanych prac wraz z formularzem  zgłoszeniowym w terminie –
do 8 listopada 2013 r. na adres:  Urząd Miasta – Biuro Spraw Społecznych
w Mielcu ul. Żeromskiego 26z dopiskiem: Konkurs Jestem przeciwko przemocy – widzę, czuję, reaguję. (Prosimy, nie przesyłać prac listami i paczkami poleconymi!)

V Ocena prac konkursowych oraz prawa i obowiązki organizatora:

oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora, w kryteriach oceny zostaną uwzględnione: zgodność z tematem, oryginalność, jakość wykonania, nagrody przyznawane będą w  dwóch kategoriach praca plastyczna i praca literacka, w każdej kategorii  przyznane zostaną trzy  miejsca  I, II, III,  oraz wyróżnienia, laureaci zostaną poinformowani telefonicznie, za pośrednictwem placówek kierujących, informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronie Miasta Mielca. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w grudniu 2013 r.  podczas  Konferencji  „JESTEM  PRZECIW  PRZEMOCY – WIDZĘ, CZUJĘ, REAGUJĘ” w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu, bliższe informacje zostaną podane  do szkół po ostatecznym ustaleniu  terminu konferencji. Prace zostaną zaprezentowane podczas uroczystego ogłoszenia wyników w grudniu 2013 r. i pozostaną częścią wystawy pokonkursowej.
Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 28.08.1997r. (Dz. U. Nr poz. 883).
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie konkursu.

   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2020 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm