Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WKU Mielec

 

Spis treści

 

Projekt „Niemiecko-polska wymiana partnerska techników elektroników i elektryków” realizowany w ramach programu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach działania 3.4.2 POKL realizowanego na zasadach Programu Leonardo da Vinci

 

Projekt realizowany w ramach programu Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach działania 3.4.2 POKL realizowanego na zasadach Programu Leonardo da Vinci umożliwi odbycie stażu zagranicznego 12 uczniom Zespołu Szkół Im prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w zawodzie technik elektronik oraz technik elektryk przy współpracy w realizacji projektu z europejskim partnerem projektu. Berufliche Schule Elmshornw Niemczech.

W ramach projektu zaplanowano odbycie przez uczniów 2–tygodniową praktyk zawodowych w Elmshorn (Niemcy) w terminie 30.03.2014r. do 12.04.2014r.

Odbycie praktyk przez uczniów za granicą umożliwi praktyczne doskonalenie kwalifikacji w zawodzie technika elektronik i technika elektryk, co przyczyni się do zwiększenia szans i konkurencyjności absolwentów szkoły na krajowym i europejskim rynku pracy. Jako cele nadrzędne projekt stawia sobie wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na stworzenie większych możliwości zatrudnienia, rozwój ducha przedsiębiorczości wśród uczniów, ukierunkowanie uczniów na dalszy rozwój, planowanie ścieżki kariery zawodowej i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zorganizowanie praktyk w Niemczech umożliwi młodzieży porównanie standardów w branży elektrycznej i elektronicznej ze standardami polskimi, szczególnie w zakresie wykorzystanie nowych technologii. Uzyskany certyfikat Europass Mobility nada europejski charakter procesowi kształcenia w Zespołu Szkół Im prof. J. Groszkowskiego w Mielcu i przyczyni się do wzmocnienia pozycji absolwentów na rynku pracy w branży elektrycznej i elektronicznej w Polsce i UE.


 

Kryteria uczestnictwa w projekcie.

Zainteresowany wyjazdem uczeń musi wypełnić formularz aplikacyjny, który należy złożyć u koordynatora projektu: mgr inż. Jana Wójcika. W wyznaczonym terminie kandydat będzie musiał rozwiązać test kompetencji, mający na celu zbadanie dotychczasowych postępów w zakresie języka niemieckiego, a następnie weźmie udział w kwalifikacyjnej rozmowie w języku niemieckim. Na podstawie wyników testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie sporządzona lista osób zakwalifikowanych na staż oraz lista rezerwowych.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

 • Dyrektor – mgr Zbigniew Witek
 • Wicedyrektor - mgr inż. Jan Wójcik – koordynator programu
 • Nauczyciel języka niemieckiego – mgr Ewa Bożek
 • Kierownik szkolenia praktycznego - mgr Lidia Gereło
 • Nauczyciel języka niemieckiego – mgr Paweł Kolb
 • Nauczyciel przedmiotów zawodowych -  mgr inż. Janusz Kotarba

 

 Organizacja stażu.

 1. Za organizację poszczególnych etapów wyjazdu na staż odpowiadają:
 • Organizacja Wysyłająca: podróż, ubezpieczenie, zabezpieczenie kosztów organizacji stażu (w tym:

programu pedagogicznego, językowego, kulturowego).

 • Organizacja Przyjmująca: organizacja stażu i monitorowanie jego przebiegu na miejscu, organizacja zakwaterowania, wyżywienia, transportu lokalnego, program kulturowy w Niemczech.
 1. 2.   Ze środków projektu -„Niemiecko-polska wymiana partnerska techników elektroników i elektryków”uczestnik zakwalifikowany do wyjazdu otrzymuje następujące świadczenia:
 • koszty podróży (podróż tam i z powrotem do miejsca odbywania stażu oraz koszty przejazdu w miejscu stażu),
 • koszty ubezpieczenia,
 • koszty pobytu – wydatki te będą regulowane przez ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.
 • koszty przygotowania do wyjazdu (kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe) oraz zarządzanie projektem.

 

Przed stażem

Staż uczniów naszej szkoły zostanie poprzedzony bogatym programem przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego. Szkolenie to zapewni uczestnikom poznanie metod pracy w grupie osób różnych narodowości, różnych kultur i religii, lepszą adaptację w niemieckim przedsiębiorstwie jak również w obcym kraju, a także wzbogaci język niemiecki uczestników o słownictwo z zakresu języka zawodowego. Przed wyjazdem uczniowie będą zobowiązani do podpisania „Porozumienia o programie stażu i karty jakości stażu”. Każdy z uczestników otrzyma na własność słownik języka niemieckiego zakupiony w ramach projektu. Nieobecność na kursach przygotowawczych oraz nie podpisanie wymaganych dokumentów będzie skutkowała skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do wyjazdu na staż zagraniczny.

        

Każda z zakwalifikowanych do wyjazdu osób będzie musiała uczestniczyć w:

- zajęciach z przygotowania językowego w wymiarze 50 godz. lekcyjnych ,

- zajęciach z przygotowania kulturowego w wymiarze 15 godz.

- zajęciach z przygotowania pedagogicznego w wymiarze 24  godz.

 

Ponadto uczestnicy wezmą udział w spotkaniach organizacyjnych przed wyjazdem a także szkoleniu dotyczącym składania raportu ze stażu. Kandydujący na wyjazd na staż zagraniczny zobowiązani są do 100% frekwencji w przygotowaniu pedagogiczno – językowo - kulturowym (usprawiedliwiona nieobecność tylko w wypadkach wyjątkowych).

 

 W trakcie i po stażu uczeń zobowiązuje się:

  1. Dołożyć wszelkich starań do realizacji w całości programu praktyki zawodowej.

  2. Codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania praktyki.

  3. Realizować zadania zlecone przez opiekuna praktyki.

  4. Uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych podczas stażu.

  5. Na bieżąco informować nauczyciela przebywającego z uczniami na stażu o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację praktyki i stopień satysfakcji uczestnika.

  6. Sporządzić prezentację multimedialną z przebiegu praktyki zawodowej i przesłać ją do koordynatora projektu po powrocie.

  7. Sporządzać w trakcie realizacji praktyki  tygodniowe sprawozdania i przesyłać je drogą mailową do  nauczyciela przebywającego z grupą na stażu oraz koordynatora projektu.

  8. Wypełniać ankiety jakościowe dotyczące satysfakcji uczniów z uczestnictwa w projekcie.

  9. Codziennie uzupełniać dzienniczek praktyki i niemiecką kartę pracy.

10. Przybyć na wyznaczone przez koordynatora projektu spotkanie w celu przygotowania i wysłania raportu końcowego uczestnika, które odbędzie się w terminie do 30 dni po zakończeniu stażu.

11. Wypełnić raport Mobility Tool. Każdy beneficjent otrzyma login i hasło do programu. Po zalogowaniu należy wypełnić raport, zapisać, wydrukować, podpisać i dostarczyć do koordynatora  projektu.

12. Uczestniczyć po powrocie ze stażu w działaniach promujących program Leonardo da Vinci.

13. Ściśle  przestrzegać  regulaminu  praktyk  pod  rygorem wykluczenia  z  uczestniczenia  w  projekcie.

 


 

 

Podstawowe cele projektu:

 

 1. Doskonalenie kwalifikacji w zawodzie technik elektronik i technika elektryk poprzez poznanie i porównanie standardów pracy w Niemczech i Polsce.
 2. Zastosowanie  zdobytej  wiedzy i  umiejętności  przez uczniów w rzeczywistych warunkach pracy.
 3. Wspieranie młodzieży kształcącej się w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu ułatwienie rozwoju osobistego i zwiększenie szans na zatrudnienie na lokalnym, krajowym czy europejskim rynku pracy.
 4. Zwiększenie atrakcyjności oferty szkolenia i kształcenia zawodowego oraz wzrost mobilności praktykantów.

 

Cele szczegółowe:

 1. Doskonalenie znajomości języka niemieckiego z uwzględnieniem specyficznego słownictwa branżowego.
 2. Poszerzenie kompetencji kulturowych, poznanie kultury naszych bezpośrednich sąsiadów.
 3. Poznanie nowych technologii i rozwiązań w branży elektrycznej i elektronicznej.
 4. Uzyskanie  certyfikatu Europass Mobility potwierdzającego nabyte podczas praktyk umiejętności.
 5. Kształtowanie przedsiębiorczości oraz zwiększenie szans na zatrudnienie w branży elektrycznej i elektronicznej.
 6. Rozwinięcie umiejętności zawodowych uwzględniających potrzeby rynku i standardy pracy w Unii Europejskiej.

 

Uczestnictwo w projekcie da uczniom możliwość doskonalenia umiejętności:

 

  Zawodowych

 • zapoznanie się z strukturą organizacyjną przedsiębiorstw,
 • poznanie nowych technologii.
 • rozwinięcie umiejętności zawodowych uwzględniające standardy pracy w unii Europejskiej.
 • umiejętność obsługi różnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

 Językowych

 

 • umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w środowisku pracy,
 • umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w życiu codziennym.

 

  Społecznych

 

 • umiejętność adaptacji i pracy w zespole międzynarodowym,
 • zwiększenie pewności siebie, samodzielności, dojrzałości,
 • dobra umiejętność radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania problemów.

 

  Interkulturowych

 

 • postawa tolerancji i szacunku dla odmienności, akceptacja różnorodności kulturowej,
 • nawiązywanie i budowanie pozytywnych relacji międzykulturowych.

 

 Partnerzy projektu:

 

 • Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu – organizacja wysyłająca
 •  Berufliche Schule Elmshorn  – organizacja pośrednicząca.

 

Miejsce pobytu

 


 

Zasady rekrutacji i kryteria naboru

 

§ 1

 Rekrutacja na staż w ramach działania 3.4.2 POKL realizowanego na zasadach Programu Leonardo da Vinci „Staże
i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” -„Niemiecko-polska wymiana partnerska techników elektroników i elektryków” przeprowadzana jest w formie konkursu obejmującego dwa etapy.

 

§ 2

Rekrutacji uczniów dokonuje komisja w składzie:

 

 1. Dyrektor – mgr Zbigniew Witek
 2. Wicedyrektor - mgr inż. Jan Wójcik – koordynator programu
 3. Nauczyciel języka niemieckiego – mgr Ewa Bożek
 4. Nauczyciel języka niemieckiego – mgr Paweł Kolb
 5. Kierownik szkolenia praktycznego - mgr Lidia Gereło
 6. Nauczyciel przedmiotów zawodowych -  mgr inż. Janusz Kotarba

               

§ 3

Do uczestnictwa w programie uprawnione są osoby, które:

1. Są uczniami Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu oraz mają ukończone 18 lat.

2. Uczą się w zawodzie technik elektronik i technik elektryk.

3. Uzyskały najwyższą średnią z przedmiotów zawodowych.

4. Uzyskały najlepsze wyniki z testu sprawdzającego kompetencje językowe.

5. Będą brały udział w spotkaniach przygotowujących do uczestnictwa w stażu.

 

§ 4

1. Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd na staż powinien złożyć u koordynatora projektu formularz zgłoszeniowy w terminie do 27.09.2013r.

2.   Osoby, które zgłoszą swoją kandydaturę na wyjazd są zobowiązane wziąć udział w  teście  z języka niemieckiego.

3. Proces rekrutacji zamyka rozmowa kwalifikacyjna, celem której będzie sprawdzenie znajomości języka niemieckiego.

 

§ 5

1. Podstawą kwalifikacji ucznia jest suma punktów otrzymanych za:

a. Test sprawdzający kompetencje językowe.

b. Rozmowa sprawdzająca umiejętność komunikowania się w języku niemieckim.

c. Ocena z zachowania na koniec roku szkolnego 2012/2013.

d. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec roku szkolnego 2012/2013.

e. Ocena z j. niemieckiego na koniec roku szkolnego 2012/2013.

 

2. Na  podstawie  sumy  uzyskanych  punktów  Komisja  sporządzi dwie listy uczniów, którzy zostaną objęci  programem  praktyk  zagranicznych: listę  główną  i listę rezerwową. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem (nieobecności na kursach, spotkaniach  informacyjnych)  przez  ucznia umieszczonego na liście głównej, zostanie on  wykluczony z wyjazdu na zagraniczny staż, a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z  zachowaniem  ustalonej  na  niej  kolejności.

3. W przypadku uzyskania  jednakowej liczby  punktów o kolejności kandydatów  na listach decyduje średnia ocen
z przedmiotów zawodowych, w następnej kolejności ocena z zachowania .

 

§ 6

Dla obliczenia sumy punktów uzyskanej w procesie rekrutacji, stosuje się następujące zasady punktacji:

a. Test językowy 0-30 pkt.

b. Rozmowa sprawdzająca umiejętności językowe 0-15 pkt.

c. Ocena z zachowania  na koniec roku szkolnego 2012/2013 0-5 pkt.

d. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskana na koniec roku szkolnego 2012/2013 0-5 pkt.

e. Ocena z j. niemieckiego na koniec roku szkolnego 2012/2013 0-5 pkt.

 

Łącznie do zdobycia jest 60 punkty.

 

§ 7

Komisja egzaminacyjna przyznaje prawo wyjazdu na staż najlepszym uczniom.

 

§ 8

Terminarz rekrutacji uczniów  – wrzesień  2013r.

 

                                                                                                                                            

Przed stażem

Staż uczniów naszej szkoły zostanie poprzedzony bogatym programem przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego. Szkolenie to zapewni uczestnikom poznanie metod pracy w grupie osób różnych narodowości, różnych kultur i religii, lepszą adaptację w niemieckim przedsiębiorstwie jak również w obcym kraju,
a także wzbogaci język niemiecki uczestników o słownictwo z zakresu języka zawodowego. Przed wyjazdem uczniowie będą zobowiązani do podpisania „Porozumienia o programie stażu i karty jakości stażu”. Każdy
z uczestników otrzyma na własność słownik języka niemieckiego zakupiony w ramach projektu. Nieobecność na kursach przygotowawczych oraz nie podpisanie wymaganych dokumentów będzie skutkowała skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do wyjazdu na staż zagraniczny.

 

Każda z zakwalifikowanych do wyjazdu osób będzie musiała uczestniczyć w:

 

- zajęciach z przygotowania językowego w wymiarze 50 godz. lekcyjnych ,

- zajęciach z przygotowania kulturowego w wymiarze 15 godz.

- zajęciach z przygotowania pedagogicznego w wymiarze 24  godz.

 

Ponadto uczestnicy wezmą udział w spotkaniach organizacyjnych przed wyjazdem a także szkoleniu dotyczącym składania raportu ze stażu. Kandydujący na wyjazd na staż zagraniczny zobowiązani są do 100% frekwencji w przygotowaniu pedagogiczno – językowo - kulturowym (usprawiedliwiona nieobecność tylko w wypadkach wyjątkowych).

 

 W trakcie i po stażu uczeń zobowiązuje się:

   1. Dołożyć wszelkich starań do realizacji w całości programu praktyki zawodowej.

  2. Codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania praktyki.

  3. Realizować zadania zlecone przez opiekuna praktyki.

  4. Uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych podczas stażu.

  5. Na bieżąco informować nauczyciela przebywającego z uczniami na stażu o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację praktyki i stopień satysfakcji uczestnika.

  6. Sporządzić prezentację multimedialną z przebiegu praktyki zawodowej i przesłać ją do koordynatora projektu po powrocie.

  7. Sporządzać w trakcie realizacji praktyki  tygodniowe sprawozdania i przesyłać je drogą mailową do  nauczyciela przebywającego z grupą na stażu oraz koordynatora projektu.

  8. Wypełniać ankiety jakościowe dotyczące satysfakcji uczniów z uczestnictwa w projekcie.

  9. Codziennie uzupełniać dzienniczek praktyki i niemiecką kartę pracy.

10. Przybyć na wyznaczone przez koordynatora projektu spotkanie w celu przygotowania i wysłania raportu końcowego uczestnika, które odbędzie się w terminie do 30 dni po zakończeniu stażu.

11. Wypełnić raport Mobility Tool. Każdy beneficjent otrzyma login i hasło do programu. Po zalogowaniu należy wypełnić raport, zapisać, wydrukować, podpisać i dostarczyć do koordynatora  projektu.

12. Uczestniczyć po powrocie ze stażu w działaniach promujących program Leonardo da Vinci.

13. Ściśle  przestrzegać  regulaminu  praktyk  pod  rygorem wykluczenia  z  uczestniczenia  w  projekcie.

 

8. Przydatne strony internetowe:

www.europass.org.pl

www.frse.org.pl

www.leonardo.org.pl

 


 

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI  DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  „Niemiecko – polska wymiana partnerska techników elektroników i elektryków”.

 

 

L.p.

Nazwisko i imię

klasa

1.

CETNAR PATRYK

IIIa

2.

ĆWIĘKA BARTŁOMIEJ

IIIa

3.

FURDYNA PIOTR

IIIa

4.

JĘDRYCHOWSKI KONRAD

IIIa

5.

KAPINOS PAWEŁ

IIIa

6.

KUREK KRYSTIAN

IIIa

7.

MĘDRAK MARCIN

IIIa

8.

RÓG DARIUSZ

IIIa

9.

SKIBA DAWID

IIIa

10.

STEFANOWICZ PRZEMYSŁAW

IIIa

11.

SZYMCZYK JAKUB

IIIa

12.

TROJNACKI ŁUKASZ

IIIa

 

 

 

 


 

Przygotowania do wyjazdu na staż

 

       Przygotowania naszej „dwunastki” do wyjazdu na dwutygodniowy staż do Niemiec trwają  od listopada 2013 roku.

      Pierwszy etap przygotowań to udział w 50-godzinnym kursie języka niemieckiego. Celem  kursu było przede wszystkim poszerzenie zasobu leksykalnego uczniów o słownictwo branżowe -elektryczne i elektroniczne. Zajęcia rozpoczęły się w listopadzie 2013 roku i trwały do końca lutego 2014 roku. Przeprowadziła je Szkoła Języków  YES. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymali słowniki niemiecko- polskie, które zabiorą ze sobą na praktyki. Dopełnieniem tego kursu będzie dodatkowe, 10-godzinne szkolenie  językowe z  native speakerem już w Niemczech 

 

 

      Następnie młodzież zakwalifikowana do wyjazdu na staż uczestniczyła w warsztatach z przygotowania pedagogicznego i komunikacji społecznej. Służyły one lepszemu poznaniu siebie, swoich mocnych i słabych stron. Ponad dwadzieścia godzin zajęć pozwoliło zgłębić metody panowania nad sobą oraz przyswoić techniki radzenia sobie ze stresem.

  

 

      Kolejnym etapem działań było 15-godzinne szkolenie z zakresu przygotowania kulturowego. Zajęcia miały na celu przybliżenie wiedzy na temat kultury, tradycji i historii regionu partnerskiego - Szlezwik-Holsztyn (Niemcy).

 

 

     Przed wyjazdem uczniów na staż, w szkole odbyła się uroczystość wręczenia im certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających udział w kursach i szkoleniach. Zaproszono na nią także rodziców osób wyjeżdżających. Dokumenty wręczał wicedyrektor mgr inż. Jan Wójcik. Wtedy także stażyści otrzymali uszyte na miarę ubrania robocze, na których widnieje logo  projektu.

 

 


 

Formularz aplikacyjny

 


 

Elektrycy i elektronicy w Niemczech na praktykach

      Po kilkumiesięcznych intensywnych przygotowaniach do wyjazdu, 30 marca nadszedł długo wyczekiwany moment wyjazdu na praktyki zawodowe do Hamburga. Wyjazd na praktyki zagraniczne to efekt realizowanego przez szkołę projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. „Niemiecko – polska wymiana partnerska techników elektroników i elektryków” to projekt realizowany przez Zespól Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego w ramach programu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”.

      Od 30 marca do 12 kwietnia 2014 r. dwunastu uczniów technikum elektrycznego i elektronicznego przebywało na praktykach zawodowych w zakładach pracy w Hamburgu i jego okolicach. Uczniowie uczestniczący w projekcie zostali przydzieleni do zakładów odpowiadających ich kierunkom kształcenia, gdzie mogli wykorzystać swoją wiedzę teoretyczną. W czasie praktyk uczniowie poznali struktury organizacyjne firm, mieli okazję posługiwać się językiem obcym zawodowym, poznali wymagania stawiane pracownikom przez niemieckich pracodawców. Doskonalili swoje umiejętności praktyczne oraz nabywali niezbędne doświadczenia, które na pewno będą procentować w przyszłości. W czasie wolnym uczestniczyli w programie kulturowym, gdzie poznawali kulturę i tradycję jak również rozwijali swoje umiejętności językowe.

      Uczniowie w trakcie dwutygodniowego  pobytu na praktykach zdobyli bezcenne doświadczenia oraz poszerzyli dotychczasowe umiejętności praktyczne i teoretyczne. Zwieńczeniem wyjazdu były dwa certyfikaty: (językowy oraz potwierdzający odbycie stażu), i certyfikat Europass Mobilność, który beneficjenci otrzymają w kraju.

 


 

 Niestety koniec

 

      Dobiegł końca realizowany projekt „Niemiecko – polska wymiana partnerska techników elektroników i elektryków. Po powrocie do szkoły stażyści, (uczniowie III a - technik elektronik i technik elektryk) dzielili się wrażeniami ze swoimi kolegami. Przygotowane przez nich prezentacje pokazywały ich pracę i naukę. Na konferencję podsumowującą realizowany projekt (17 czerwca) przedstawili przygotowane prezentacje i opowiadali o swoich wrażeniach z pobytu w Niemczech, podkreślali ogromne znaczenie umiejętności posługiwania się językami obcymi. Rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście z dużym zainteresowaniem wysłuchali młodych ludzi.

      W dniu zakończenia roku szkolnego (27 czerwca) otrzymali Certyfikat Europass Mobilności, który uroczyście został wręczony przez Dyrektora Szkoły w obecności całej społeczności szkolnej. Dokument ten potwierdza nabyte umiejętności i będzie miał ogromne znaczenia w trakcie poszukiwania pracy.

      Dobiegł końca jeden projekt, ale już zostały podjęte działania w celu realizacji kolejnego. Tym razem na staż pojadą uczniowie III klasy technikum hotelarskiego.

Życzymy Powodzenia

 

Galeria zdjęć

 

 

 

 

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu

 „Uczenie się przez całe życie”

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji

   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Jakość powietrza  

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2022 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.