Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WKU Mielec

 

Spis treści

 

Zasady rekrutacji i kryteria naboru

 

§ 1

 Rekrutacja na staż w ramach działania 3.4.2 POKL realizowanego na zasadach Programu Leonardo da Vinci „Staże
i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” -„Niemiecko-polska wymiana partnerska techników elektroników i elektryków” przeprowadzana jest w formie konkursu obejmującego dwa etapy.

 

§ 2

Rekrutacji uczniów dokonuje komisja w składzie:

 

  1. Dyrektor – mgr Zbigniew Witek
  2. Wicedyrektor - mgr inż. Jan Wójcik – koordynator programu
  3. Nauczyciel języka niemieckiego – mgr Ewa Bożek
  4. Nauczyciel języka niemieckiego – mgr Paweł Kolb
  5. Kierownik szkolenia praktycznego - mgr Lidia Gereło
  6. Nauczyciel przedmiotów zawodowych -  mgr inż. Janusz Kotarba

               

§ 3

Do uczestnictwa w programie uprawnione są osoby, które:

1. Są uczniami Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu oraz mają ukończone 18 lat.

2. Uczą się w zawodzie technik elektronik i technik elektryk.

3. Uzyskały najwyższą średnią z przedmiotów zawodowych.

4. Uzyskały najlepsze wyniki z testu sprawdzającego kompetencje językowe.

5. Będą brały udział w spotkaniach przygotowujących do uczestnictwa w stażu.

 

§ 4

1. Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd na staż powinien złożyć u koordynatora projektu formularz zgłoszeniowy w terminie do 27.09.2013r.

2.   Osoby, które zgłoszą swoją kandydaturę na wyjazd są zobowiązane wziąć udział w  teście  z języka niemieckiego.

3. Proces rekrutacji zamyka rozmowa kwalifikacyjna, celem której będzie sprawdzenie znajomości języka niemieckiego.

 

§ 5

1. Podstawą kwalifikacji ucznia jest suma punktów otrzymanych za:

a. Test sprawdzający kompetencje językowe.

b. Rozmowa sprawdzająca umiejętność komunikowania się w języku niemieckim.

c. Ocena z zachowania na koniec roku szkolnego 2012/2013.

d. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec roku szkolnego 2012/2013.

e. Ocena z j. niemieckiego na koniec roku szkolnego 2012/2013.

 

2. Na  podstawie  sumy  uzyskanych  punktów  Komisja  sporządzi dwie listy uczniów, którzy zostaną objęci  programem  praktyk  zagranicznych: listę  główną  i listę rezerwową. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem (nieobecności na kursach, spotkaniach  informacyjnych)  przez  ucznia umieszczonego na liście głównej, zostanie on  wykluczony z wyjazdu na zagraniczny staż, a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z  zachowaniem  ustalonej  na  niej  kolejności.

3. W przypadku uzyskania  jednakowej liczby  punktów o kolejności kandydatów  na listach decyduje średnia ocen
z przedmiotów zawodowych, w następnej kolejności ocena z zachowania .

 

§ 6

Dla obliczenia sumy punktów uzyskanej w procesie rekrutacji, stosuje się następujące zasady punktacji:

a. Test językowy 0-30 pkt.

b. Rozmowa sprawdzająca umiejętności językowe 0-15 pkt.

c. Ocena z zachowania  na koniec roku szkolnego 2012/2013 0-5 pkt.

d. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskana na koniec roku szkolnego 2012/2013 0-5 pkt.

e. Ocena z j. niemieckiego na koniec roku szkolnego 2012/2013 0-5 pkt.

 

Łącznie do zdobycia jest 60 punkty.

 

§ 7

Komisja egzaminacyjna przyznaje prawo wyjazdu na staż najlepszym uczniom.

 

§ 8

Terminarz rekrutacji uczniów  – wrzesień  2013r.

 

                                                                                                                                            

Przed stażem

Staż uczniów naszej szkoły zostanie poprzedzony bogatym programem przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego. Szkolenie to zapewni uczestnikom poznanie metod pracy w grupie osób różnych narodowości, różnych kultur i religii, lepszą adaptację w niemieckim przedsiębiorstwie jak również w obcym kraju,
a także wzbogaci język niemiecki uczestników o słownictwo z zakresu języka zawodowego. Przed wyjazdem uczniowie będą zobowiązani do podpisania „Porozumienia o programie stażu i karty jakości stażu”. Każdy
z uczestników otrzyma na własność słownik języka niemieckiego zakupiony w ramach projektu. Nieobecność na kursach przygotowawczych oraz nie podpisanie wymaganych dokumentów będzie skutkowała skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do wyjazdu na staż zagraniczny.

 

Każda z zakwalifikowanych do wyjazdu osób będzie musiała uczestniczyć w:

 

- zajęciach z przygotowania językowego w wymiarze 50 godz. lekcyjnych ,

- zajęciach z przygotowania kulturowego w wymiarze 15 godz.

- zajęciach z przygotowania pedagogicznego w wymiarze 24  godz.

 

Ponadto uczestnicy wezmą udział w spotkaniach organizacyjnych przed wyjazdem a także szkoleniu dotyczącym składania raportu ze stażu. Kandydujący na wyjazd na staż zagraniczny zobowiązani są do 100% frekwencji w przygotowaniu pedagogiczno – językowo - kulturowym (usprawiedliwiona nieobecność tylko w wypadkach wyjątkowych).

 

 W trakcie i po stażu uczeń zobowiązuje się:

   1. Dołożyć wszelkich starań do realizacji w całości programu praktyki zawodowej.

  2. Codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania praktyki.

  3. Realizować zadania zlecone przez opiekuna praktyki.

  4. Uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych podczas stażu.

  5. Na bieżąco informować nauczyciela przebywającego z uczniami na stażu o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację praktyki i stopień satysfakcji uczestnika.

  6. Sporządzić prezentację multimedialną z przebiegu praktyki zawodowej i przesłać ją do koordynatora projektu po powrocie.

  7. Sporządzać w trakcie realizacji praktyki  tygodniowe sprawozdania i przesyłać je drogą mailową do  nauczyciela przebywającego z grupą na stażu oraz koordynatora projektu.

  8. Wypełniać ankiety jakościowe dotyczące satysfakcji uczniów z uczestnictwa w projekcie.

  9. Codziennie uzupełniać dzienniczek praktyki i niemiecką kartę pracy.

10. Przybyć na wyznaczone przez koordynatora projektu spotkanie w celu przygotowania i wysłania raportu końcowego uczestnika, które odbędzie się w terminie do 30 dni po zakończeniu stażu.

11. Wypełnić raport Mobility Tool. Każdy beneficjent otrzyma login i hasło do programu. Po zalogowaniu należy wypełnić raport, zapisać, wydrukować, podpisać i dostarczyć do koordynatora  projektu.

12. Uczestniczyć po powrocie ze stażu w działaniach promujących program Leonardo da Vinci.

13. Ściśle  przestrzegać  regulaminu  praktyk  pod  rygorem wykluczenia  z  uczestniczenia  w  projekcie.

 

8. Przydatne strony internetowe:

www.europass.org.pl

www.frse.org.pl

www.leonardo.org.pl

 

   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Jakość powietrza  

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2022 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.