STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ

im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu   

 

Załączniki do Statutu Szkoły:

1.   STATUT Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mielcu

2.   Typy Szkół w Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu

3.   WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

4.   PROGRAM  WYCHOWAWCZY ZS W MIELCU

5.   OBOWIĄZEK SZKOLNY I NAUKI

6.   REGULAMIN ODBYWANIA ZAJĘĆ Z PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ

7.   SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

8.   REGULAMIN RADY RODZICÓW W ZESPOLE SZKÓŁ

9.   Regulamin biblioteki szkolnej

9.A REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

10. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

11. Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół

12. Wewnątrzszkolna instrukcja Przeprowadzania Egzaminu Maturalnego

13. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO

14. DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH WYNIKAJĄCYCH
      Z INDYWIDUALNYCH
POTRZEB UCZNIÓW

15. PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ

16. SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ

17. Procedura postępowania w razie wypadku w szkole

18. REGULAMIN DYŻURÓW MIĘDZYLEKCYJNYCH NAUCZYCIELI ZS w Mielcu

19. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY W ZS MIELEC Z POLICJĄ
      W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ,
      W SZCZEGÓLNOŚCI: NARKOMANIĄ, ALKOHOLIZMEM, PROSTYTUCJĄ.


20. Tryb postępowania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie wobec dziecka
      lub innej osoby wspólnie z nim zamieszkującej


21. Zakres działań Koordynatora ds. Bezpieczeństwa

 

   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2019 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm