Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WCR w Mielcu

 

 

TECHNIKUM Nr 4 – (70 pkt.)  oddziały w zawodach:

  • technik mechatronik - opis zawodu (click)
   specjalizacja: wykorzystanie sterowników PLC w inteligentnych instalacjach domowych,

   przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, informatyka lub geografia,

* możliwość wyboru profilu wojskowego (w przypadku zbyt małej ilości chętnych uczniów na profil wojskowy  nie zostanie on utworzony)

 

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • Liceum Ogólnokształcące - profil biznesowy
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Nr 4 –  (bez limitu pkt.) oddziały w zawodach:

 

 

We wszystkich typach szkół języki obce to jezyk angielski i język niemiecki.

        O przyjęciu do tych klas decydować będzie ilość punktów zdobytych podczas egzaminu  po  szkole podstawowej, punkty z czterech przedmiotów ze świadectwa i inne osiągnięcia, a w przypadku szkół zawodowych pozytywna decyzja lekarza medycyny pracy.

        Przedmioty punktowane ze świadectwa to  język polski, matematyka  oraz dwa przedmioty dodatkowe (język obcy, informatyka lub geografia).

 

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie przyjmuje się wartość ocen:

 • celujący - 18 pkt
 • bardzo dobry - 17 pkt
 • dobry - 14 pkt
 • dostateczny - 8 pkt
 • dopuszczający - 2 pkt

 

 • Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem - 7 pkt
 • Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt

 

Za  szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 18 punktów.

        W Branżowej Szkole I Stopnia w zawodzie elektryk szkoła zapewnia praktykę zawodową w warsztatach szkolnych przy naszej szkole. Praktyki w zawodzie fryzjer i elektromechanik poj. samochodowych szukajcie wraz z rodzicami w licznych zakładach pracy miasta Mielca lub regionie. Możecie również posiadać własną praktykę zawodową w zakładzie pracy, warsztacie rzemieślniczym, spółdzielni produkcyjnej, we wszystkich zawodach, w których kształci szkoła.          

        Pamiętajcie jedynie o tym, że umowa zawarta z zakładem pracy, którą będziecie dostarczać do sekretariatu szkoły, musi być podpisana do 31 sierpnia 2021 r. i gwarantować Wam szkolenie w zawodzie przez okres 3 lat! Jest to niezwykle ważne, bowiem w przypadku utraty praktyki, Wasze dalsze kształcenie nie będzie możliwe.  

Termin składania elektronicznych wniosków do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych (szkoły pierwszego wyboru w systemie rekrutacji elektronicznej): 16 maja 2022 r. – 24 czerwca 2022 r. do godz. 15.00.

22 lipca 2022 r. ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.

Od 22 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej, 2 fotografii, karty zdrowia ucznia, kwestionariusza osobowego ucznia, kserokopii odpisu skróconego aktu urodzenia, w przypadku własnej praktyki zaświadczenie o praktyce z zakładu pracy.

        Kandydaci do szkoły branżowej winni przed dostarczeniem świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej koniecznie sporządzić jego kserokopię.

        Osoby przyjęte do technikum i branżowej szkoły muszą również spełniać wymagania zdrowotne określone dla danego kierunku kształcenia, potwierdzone specjalnym zaświadczeniem lekarza medycyny pracy.

Badania te, ze skierowaniem z naszej szkoły, wykonywane są bezpłatnie w Przychodni Medycyny Pracy, Aneta Szwakop, adres: Stefana Batorego 13, 39-300 Mielec.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły

 


Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz osobowy ucznia

Oferta edukacyjna

 

 

   

Galeria - "Elektryk"

 

Wybrane pomoce dydaktyczne wykorzystywane w trakcie kształcenia zawodowego uczniów naszej szkoły.

   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2023 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.