Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu


oferuje
szkoły dzienne - młodzieżowe:


TECHNIKUM Nr 4 – (70 pkt.)  oddziały w zawodach:

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (95 pkt.)

                   Liceum mistrzostwa sportowego

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Nr 4 –  (bez limitu pkt.) oddziały w zawodach:

 

We wszystkich typach szkół języki obce to j. angielski i j. niemiecki.

        O przyjęciu do tych klas decydować będzie ilość punktów zdobytych podczas egzaminu  po  szkole podstawowej, punkty z czterech przedmiotów ze świadectwa i inne osiągnięcia, a w przypadku szkół zawodowych pozytywna decyzja lekarza medycyny pracy.

        Przedmioty punktowane ze świadectwa to  język polski, matematyka  oraz dwa przedmioty z najwyższą oceną z wymienionych przedmiotów w poszczególnych zawodach (patrz szczegółowa ulotka z zawodami)

 

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie przyjmuje się wartość ocen:

  • celujący - 18 pkt
  • bardzo dobry - 17 pkt
  • dobry - 14 pkt
  • dostateczny - 8 pkt
  • dopuszczający - 2 pkt

 

  • Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem - 7 pkt
  • Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt

 

Za  szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 18 punktów.

        W Branżowej Szkole I Stopnia w zawodzie elektryk szkoła zapewnia praktykę zawodową w warsztatach szkolnych przy naszej szkole. Praktyki w zawodzie fryzjer i elektromechanik poj. samochodowych szukajcie wraz z rodzicami w licznych zakładach pracy miasta Mielca lub regionie. Możecie również posiadać własną praktykę zawodową w zakładzie pracy, warsztacie rzemieślniczym, spółdzielni produkcyjnej, we wszystkich zawodach, w których kształci szkoła.          

        Pamiętajcie jedynie o tym, że umowa zawarta z zakładem pracy, którą będziecie dostarczać do sekretariatu szkoły, musi być podpisana do 31 sierpnia 2020 r. i gwarantować Wam szkolenie w zawodzie przez okres 3 lat! Jest to niezwykle ważne, bowiem w przypadku utraty praktyki, Wasze dalsze kształcenie nie będzie możliwe.  

Termin składania elektronicznych wniosków do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych (szkoły pierwszego wyboru w systemie rekrutacji elektronicznej): 15 czerwca 2020 r. – 10 lipca 2020 r.

 

Od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej, 2 fotografii, karty zdrowia ucznia, kwestionariusza osobowego ucznia, kserokopii odpisu skróconego aktu urodzenia, w przypadku własnej praktyki zaświadczenie o praktyce z zakładu pracy.

        Kandydaci do szkoły branżowej winni przed dostarczeniem świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej koniecznie sporządzić jego kserokopię.

        Osoby przyjęte do technikum i branżowej szkoły muszą również spełniać wymagania zdrowotne określone dla danego kierunku kształcenia, potwierdzone specjalnym zaświadczeniem lekarza medycyny pracy.

Badania te, ze skierowaniem z naszej szkoły, wykonywane są bezpłatnie w Przychodni Medycyny Pracy CM Medyk ul. Partyzantów 21, 39-300 Mielec.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły

 


Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz osobowy ucznia

Oferta edukacyjna

 

 

   

Galeria - "Elektryk"

 

Wybrane pomoce dydaktyczne wykorzystywane w trakcie kształcenia zawodowego uczniów naszej szkoły.

   

Klasy mundurowe  

   

Jakość powietrza  

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2021 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm